f
s
Dokumentacja prawna Ogólne WARUNKI OBSŁUGI

WARUNKI OBSŁUGI

Niniejsze warunki korzystania regulują relacje pomiędzy Administracją witryny internetowej a Użytkownikiem witryny internetowej i jego Serwisów.

Przy korzystaniu z Witryny internetowej Użytkownik musi potwierdzić, że on/ona osiągnął (osiągnęła) wiek, który pozwala wykonywać działania w ramach Witryny internetowej lub określonych Serwisów, z których on/ona mają prawo samodzielnie korzystać i odpowiedzialność którą on/ona mogą ponosić zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Jeżeli użytkownik nie osiągnął wieku, on/ona nie mają prawa korzystać z Witryny internetowej lub określonych Serwisów bez zgody swoich rodziców lub prawomocnych przedstawicieli. Odpowiedzialność za działania użytkownika, który nie osiągnął wymaganego wieku ponoszą jego rodzice lub prawomocne przedstawiciele.

1. GŁÓWNE TERMINY I OKREŚLENIA, UŻYWANE W NINIEJSZYCH WARYNKACH OBSŁUGI

Termin „Witryna internetowa” oznacza całość stron internetowych, rozmieszczonych w sieci Internet, zarządzanych za pomocą oprogramowania Administracji witryny internetowej i połączonych jedną przestrzenią adresową w ramach funkcji Serwisów witryny internetowej, zarządzanie którymi realizuje tak Administracja witryny internetowej, jak i Partnerzy administracji.

Strona domowa Witryny internetowej, która udziela dostępu do wszystkich stron witryny internetowej i niektórych serwisów jest rozmieszczona w sieci Internet pod adresem: www.my.com.

Termin „Serwisy” oznacza projekty, gry i/lub aplikacje Administracji witryny internetowej lub jej Partnera (dalej – „Serwis partnera administracji”), które są umieszczone na witrynie internetowej i dostęp do których odbywa się przez Witrynę internetową, jej wersję mobilną i niektóre aplikacje lub witryny internetowej Partnerów administracji.

Termin „Dostęp do witryny internetowej/serwisów” oznacza dostęp do funkcjonalnych opcji Witryny internetowej lub jej Partnera (dalej – „Serwis partnera administracji”), które są umieszczone na Witrynie internetowej i dostęp do których odbywa się przez Witrynę internetową, jej wersję mobilną i niektóre programy komputerowe lub witryny internetowe Partnerów administracji.

Termin „Administracja serwisu/witryny internetowej” (dalej – „Administracja”) oznacza spółkę „My.com B.V.”, zarejestrowaną pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1082HN, Amsterdam, Królestwo Niderlandów.

Termin „Partner administracji” oznacza osobę fizyczną (indywidualnego przedsiębiorcę) lub prawną, które opracowuje projekt, grę i/lub aplikację (Serwis partnera administracji) lub realizuje jego (jej) eksploatację. Stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem administracji, które powstają w trakcie korzystania przez Użytkownika Serwisu partnera administracji, są regulowane przez osobne porozumienia.

Termin „Użytkownik witryny internetowej/serwisu” (dalej – „Użytkownik”) oznacza osobę, która osiągnęła określony wiek, który pozwala zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem ponosić pełną odpowiedzialność za własne działania (przewiduje pełną zdolność do czynności prawnych), która otrzymała dostęp do witryny internetowej/serwisu w drodze rejestracji i zgadza się z niniejszymi Warunkami obsługi i warunkami innych porozumień i zasadami, które regulują procedurę używania niektórych serwisów.

Termin „Konto użytkownika” (dalej – „Konto”) oznacza profil Użytkownika, stworzony podczas rejestracji Użytkownika na witrynie internetowej/serwisie przy tworzeniu konta użytkownika, który pozwala Użytkownikowi otrzymać dostęp do witryny internetowej i/lub serwisu i identyfikuje go jako unikatowego użytkownika witryny internetowej. Dla korzystania z niektórych serwisów może być potrzebne założenie osobnego konta. Procedura jego założenia jest regulowana warunkami porozumienia odnośnie udzielenia określonych Serwisów.

Termin „Waluta wirtualna” oznacza jednostki umowne, które nalicza Administracja witryny internetowej/określonego Serwisu i które są pokazywane na Koncie osobistym Użytkownika w ramach Witryny internetowej lub Serwisu w rezultacie ich nabycia (według wewnętrznego kursu Witryny internetowej) lub wykonania przez Użytkownika określonych działań albo które Użytkownik otrzymuje w ramach realizowanych na Witrynie internetowej/w Serwisach programów, skierowanych na przyciągnięcie użytkowników (tworzenie zainteresowania) do Witryny internetowej i/lub niektórych jej Serwisów.

Waluta wirtualna nie stosuje się w charakterze środka płatniczego i nie jest przeznaczona do rozliczeń ze stronami trzecimi.

Stosowanie Waluty wirtualnej jest możliwe tylko na Witrynie internetowej lub w jej Serwisach, w ramach którego/których Użytkownik nabywa ją celem otrzymania przez Użytkownika Dodatkowego zestawu funkcji lub wymiany jej na inne niematerialne (wirtualne) wartości, przewidziane w zestawie funkcji, który istnieje w ramach odpowiedniego Serwisu.

Mając na uwadze jej niematerialny charakter, ograniczone możliwości użycia i warunki udzielenia, Waluta wirtualna nie ma wartości pieniężnej i nie podlega wymianie na jednostki pieniężne i odwrotnie.

Termin „Dodatkowy zestaw funkcji” oznacza dodatkowe funkcjonalne (programowe) opcje Witryny internetowej/Serwisów, prawo na korzystanie z których może być udzielone Użytkownikowi zgodnie z warunkami osobnych porozumień o udostępnieniu Serwisów za wynagrodzenie, kwota i warunki opłaty którego są określane w ramach porozumień o udzieleniu określonych Serwisów i na stronach stosownych rozdziałów w takich Serwisach, a także innymi warunkami, które ustala Administracja.

Termin „Kontent” oznacza elementy designu, obrazy, grafikę, scenariusze, oprogramowanie komputerowe (w tym gry i programy komputerowe), wideo, muzykę, dźwięki i inne obiekty niezależnie od tego, czy są one rezultatem działalności intelektualnej czy nie, prawa na które należą do Administracji, Użytkowników, partnerów administracji lub innych osób.

Termin „Konto osobiste” oznacza odzwierciedlenie stanu posiadanej przez Użytkownika waluty wirtualnej (dostępne tylko określonemu Użytkownikowi) w osobistym rozdziale interfejsu Witryny internetowej/Serwisu, tzn. ilość wirtualnej waluty Witryny internetowej/Serwisu, naliczonej przez Administrację zgodnie z wewnętrznym kursem Witryny internetowej/stosownego Serwisu.

Termin „Warunki obsługi” oznacza niniejsze porozumienie, w którym są zapisane ogólne warunki i procedury korzystania z Witryny internetowej/Serwisu, regulujące stosunki prawne pomiędzy Administracją witryny internetowej i jej użytkownikiem.

Porozumienia, regulujące korzystanie z określonych Serwisów, dostęp do których Użytkownik ma prawo otrzymać po rejestracji na Witrynie internetowej, stanowią integralną część Warunków obsługi, a także innych warunków i zasad, dopełniających niniejsze Warunki i/lub porozumienia o udostępnieniu określonych Serwisów.

Porozumienia o udzieleniu określonych Serwisów Witryny internetowej mogą zawierać specjalne standardy, które mają działanie bezpośrednie i priorytet odnośnie ogólnych standardów Warunków obsługi. W przypadku jeżeli jakiekolwiek porozumienie nie zawiera zapisów, w pełni określających (wyjaśniających) prawa i obowiązki Stron w dziedzinie korzystania ze stosownego Serwisu, Strony są zobowiązane przestrzegać warunki, zawarte w tym dokumencie.

Niniejsze Warunki obsługi stanowią otwartą ofertę Administracji witryny internetowej, skierowane do Użytkownika.

Aktualna wersja Warunków obsługi, porozumienia o udzieleniu określonych Serwisów i wszystkie pozostałe położenia i zasady, regulujące procedurę korzystania z Witryny internetowej/Serwisów, znajdują się w Witrynie internetowej pod adresem: http://legal.my.com/pl/general/tos/, a także na poszczególnych stronach (w osobnych rozdziałach) stosownych Serwisów. Zgadzając się z niniejszymi Warunkami, Użytkownik zgadza się z warunkami porozumień o udzieleniu określonych Serwisów, które znajdują się pod adresem: http://legal.my.com.

Przed tym jak zacząć korzystać z Witryny internetowej/stosownego Serwisu, Użytkownik potwierdza, że on/ona zapoznał się (zapoznała się) z niniejszymi Warunkami obsługi i porozumieniem o udzieleniu Serwisu, z którego on korzysta i zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Ogólne warunki funkcjonowania Witryny internetowej/Serwisu

2.1 Administracja zapewnia całodobowe funkcjonowanie Witryny internetowej/Serwisu, ale nie gwarantuje braku niesprawności w jego pracy, związanych z technicznymi niesprawnościami lub zaplanowaną obsługą techniczna. Administracja nie gwarantuje, że Witryna internetowa lub jakikolwiek Serwis będzie funkcjonować w każdy konkretny moment czasu w przyszłości albo że nie przerwą one pracę.

2.2 Witryna internetowa i Serwisy, łącznie z opcjami funkcjonalnymi, a także scenariusze, programy, Kontent i design Witryny internetowej są udzielane na warunkach „jak jest”.

2.3 Administracja nie daje jakichkolwiek gwarancji o tym, że Witryna internetowa lub Serwisy odpowiadają jakiemukolwiek określonemu celu ich użycia. Administracja nie ma prawa gwarantować lub obiecać konkretne rezultaty korzystania z Witryny internetowej i/lub Serwisów. Administracja nie udziela gwarancji odnośnie zgodności Kontenta, rozmieszczonego na Witrynie internetowej, z indywidualnym wyobrażeniem Użytkownika o moralności i etyce.

2.4 Przy korzystaniu z Witryny internetowej/Serwisów Użytkownik jest zobowiązany podejmować działania prewencyjne odnośnie używania Kontenta, w szczególności Kontenta, rozmieszczanego przez Użytkownika, i innych materiałów i informacji, a także podczas wykonania określonych działań, łącznie z przejściami według odsyłaczy, rozmieszczonych na Witrynie internetowej, i przy używaniu jakichkolwiek plików, w tym oprogramowania, żeby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na komputer Użytkownika, a także dostęp niesankcjonowany do Konta, przejęcie hasła i inne negatywne dla Użytkownika skutki.

2.5 Witryna internetowa/Serwisy mogą zawierać materiały reklamowe i informacyjne, rozmieszczone przez Administrację według własnego uznania.

3. Warunki otrzymania dostępu do Witryny internetowej/Serwisów

Żeby otrzymać dostęp do Witryny internetowej i niektórych serwisów Użytkownik musi założyć Konto. Procedura założenia konta przewiduje wykonanie przez Użytkownika następujących działań:

1) Wypełnienie kwestionariusza Użytkownika

Przy rejestracji Konta Użytkownik powinien wypełnić kwestionariusz informacją, którą on/ona uważa za dostateczną dla jego/jej identyfikacji na Witrynie internetowej/w Serwisie w charakterze unikatowego Użytkownika, za wyjątkiem tych pól w kwestionariuszu, które są obowiązkowe do wypełnienia i które Użytkownik musi wypełnić.

Administracja witryny internetowej nie sprawdza wiarygodność informacji, podanej przez Użytkownika w jakikolwiek sposób i która dalej nazywa się „Dane konta” (jeżeli inne nie jest przewidziane w warunkach udzielenia osobnych Serwisów), nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich względem dokładności i wiarygodności Danych konta i uważa przekazane przez użytkownika Dane konta jako dane osobowe Użytkownika.

Przy wypełnieniu formularza rejestracji Użytkownik jest zobowiązany samodzielnie stworzyć login i hasło, a także jakiekolwiek inne dane dla dostępu do Witryny internetowej/Serwisów.

Użytkownik potwierdza, że wie o tym, że bezpieczeństwo jego/jej Konta (kont w różnych Serwisach) bezpośrednio zależy od złożoności hasła (ilości i różnorodności symboli) i innych danych, które pozwalają Użytkownikowi otrzymać dostęp do Konta. Login i hasło stanowią informację poufną i nie podlegają ujawnieniu za wyjątkiem przypadków, przewidzianych przez aktualne ustawodawstwo i/lub niniejsze Warunki obsługi. Ryzyko oszustwa i innych działań nielegalnych w stosunku do Konta użytkownika, związane ze stratą hasła, ponosi użytkownik. Użytkownikowi zaleca się stworzyć złożone hasło, żeby zapobiec możliwości jego przejęcia przez strony trzecie.

Następny dostęp Użytkownika, który wcześniej zarejestrował swoje personalne konto, do Witryny internetowej/Serwisów odbywa się w drodze procedury autoryzacji, tzn. wprowadzenia przez Użytkownika swojego loginu i hasła.

Administracja witryny internetowej może według własnego uznania udzielać Użytkownikom możliwość otrzymania dostępu do Witryny internetowej wg odnośnika, który jest wysyłany automatycznie pocztą elektroniczną w wyniku automatycznej autoryzacji, realizowanej przy pomocy technologii cookies.

Oprócz powyższych sposobów tworzenia Kont, Użytkownik może otrzymać prawo na tworzenie Konta i korzystanie z Witryny internetowej/Serwisu, używając danych (login i hasło) elektronicznej skrzynki pocztowej lub konta (profilu), założonego Użytkownikiem na zewnętrznym zasobie, a także poprzez autoryzacji na takim zewnętrznym zasobie.

Każdy z powyższych sposobów rejestracji pozwala Użytkownikowi, który używa aplikację, tworzyć i używać kilku profili z odnośnikiem na stosowną elektroniczną skrzynkę pocztową lub konto, stworzone przez Użytkownika na zewnętrznym zasobie i może być wykorzystany tylko w ramach jednego konta.

Administracja zastrzega sobie prawo na zmianę i dopełnienie sposobów założenia konta pod warunkiem powiadomienia o tym Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji w interfejsie Witryny internetowej/Serwisu.

Przy użyciu jakiegokolwiek sposobu rejestracji (założenia Konta) hasło Użytkownika jest nie ważne i nie pozwala otrzymać dostęp do Witryny internetowej\Serwisu Administracji witryny internetowej.

2) Zgoda Użytkownika na korzystanie z Witryny internetowej i niektórych jej Serwisów

Zgodę na korzystanie z Witryny internetowej i niektórych jego serwisów na warunkach, podanych w niniejszym dokumencie, porozumieniach o udzieleniu niektórych Serwisów, a także na warunkach, podanych w innych regułach i zasadach, które regulują tryb korzystania z Witryny internetowej/Serwisów, wyraża Użytkownik przy wykonaniu działań dla otrzymania dostępu do wskazanych dokumentów. Dostęp odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Sign up (podpisać) lub innego przycisku, która oznacza zgodę, co w jakimś sensie oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem i Administracją umowy na warunkach, podanych w niniejszym dokumencie i innych dokumentach, w nim zaznaczonych.

Przy każdym następnym otrzymaniu dostępu do Witryny internetowej/Serwisu (korzystaniu z Witryny internetowej/Serwisu) Użytkownik wyraża swoją zgodę z warunkami niniejszego dokumentu, porozumieniami o udostępnieniu oddzielnych Serwisów, a także z warunkami, znajdującymi się w innych załącznikach i zasadach, które regulują procedurę korzystania z Witryny internetowej/Serwisów w stosownych redakcjach, działających w chwili faktycznego korzystania z Witryny internetowej/Serwisów.

Administracja Witryny internetowej ma prawo stworzyć specjalną dodatkową procedurę dostępu do określonego Serwisu (prosić Użytkownika o dodatkowej informacji i/lub wykonać dodatkowe działania), która zapisuje się w porozumieniu o udzieleniu określonego Serwisu i w innych załącznikach i zasadach, umieszczonych na stronie stosownego Serwisu.

4. Warunki przywrócenia/przerwania dostępu do Witryny internetowej /Serwisów

4.1 W przypadku utraty dostępu do Witryny internetowej/Serwisów Użytkownik może samodzielnie przywrócić taki dostęp, wykonując procedurę, podaną w Witrynie internetowej /stosownym Serwisie. Po wykonaniu procedury samodzielnego przywrócenia dostępu do Witryny internetowej/Serwisów, dostępnych dla Użytkownika, Użytkownik ma prawo zwrócić się do służby wsparcia Administracji. Adres poczty elektronicznej służby wsparcia jest podany na stronie głównej Witryny internetowej lub na stronie stosownego Serwisu.

4.2 Zgłoszenie do Administracji nie koniecznie oznacza, że dostęp do Witryny internetowej/Serwisów będzie na pewno przywrócony.

4.3 W przypadku straty hasła lub dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej lub osobistego profilu, założonemu na obcym zasobie i używanemu przez Użytkownika razem z loginem dla otrzymania dostępu do Witryny internetowej, takie hasło może być przywrócone tylko przy pomocy środków, przewidzianych przez taki zasób obcy.

4.4 Użytkownik zgadza się na to że Administracja zachowuje za sobą prawo na przerwanie dostępu do Konta użytkownika (a także do każdego konta, dodatkowo założonego Użytkownikiem w ramach jakiegokolwiek Serwisu) w każdej chwili bez wstępnego zawiadomienia Użytkownika, a także prawo na podęcie jakichkolwiek innych działań, skierowanych na ograniczenie dostępu do Witryny internetowej/Serwisu.

4.5 Dostęp do Konta może być przerwany z następujących przyczyn: a) naruszenie zapisów niniejszego dokumentu i/lub porozumień o udzieleniu określonych serwisów, b) stosowne żądanie władz państwowych, uzasadnione aktualnym ustawodawstwem, c) nie używanie Konta w ciągu dłuższego czasu, d) nieprzewidziane problemy o charakterze technicznym lub okoliczności, związane z bezpieczeństwem, e) naruszenie zasad korzystania z Witryny internetowej/Serwisów, f) dowolne inne przyczyny, w związku z którymi Administracja uważa przerwanie dostępu za rozsądne i potrzebne, w tym zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Witryny internetowej lub określonego Serwisu.

4.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja pozostawia za sobą prawo na przerwanie obsługi Konta użytkownika (likwidacja Konta). Jeżeli Użytkownik nie używa go w ciągu okresu, ustalonego w zasadach korzystania z Witryny internetowej/stosownego serwisu.

4.7 Użytkownik może zrezygnować z użycia swojego Konta, stosując specjalny interfejs do jego usunięcia pod warunkiem, że taki zestaw funkcji jest realizowany przez Administrację witryny internetowej.

5. Warunki i procedura przetwarzania Danych konta Użytkownika

5.1 Przekazując dane osobowe podczas rejestracji Konta na Witrynie internetowej (konta w ramach oddzielnego Serwisu) Użytkownik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetworzenie swoich danych przez Administracje. Środki, cele i warunki przetworzenia danych Użytkownika, a także inne warunki ich wykorzystania są szczegółowo opisane w osobnym dokumencie, który reglamentuje procedurę wykorzystania danych Użytkownika (w Polityce o nieujawnieniu informacji osobowej), który znajduje się na stronie Witryny internetowej http://legal.my.com/pl/games/privacypolicy.

5.2 Użytkownik zgadza się z tym, że w ramach określonych serwisów, które przewidują założenie własnego profilu Użytkownika, dane Użytkownika mogą być umieszczane na osobnej stronie, zawierającą informację profilu, dane Użytkownika, umieszczone w profilu, uważają się za ogólnodostępne od chwili ich umieszczenia. Użytkownik ma prawo ograniczyć dostęp stron trzecich do danych, które są przedstawione na stronie jego własnego profilu, używając dostępne dla niego nastawy profilu.

5.3 Celem przetworzenia danych Użytkownika jest między innymi udzielenie Użytkownikowi możliwości korzystania z Witryny Internetowej/Serwisów w pełnym zakresie, przeprowadzenie akcji reklamowych, zapewnienie możliwości reklamy docelowej i udzielenie Serwisów docelowych, przeprowadzenie badań statystycznych i analiza otrzymanych danych statystycznych, a także wykonanie jakichkolwiek innych działań, potrzebnych dla udzielenia funkcjonalnych opcji Witryny internetowej/Serwisów w należyty sposób.

5.4 Dane Użytkownika są przetwarzane od chwili rejestracji Użytkownika (założenia Konta) do chwili jego usunięcia, niezależnie od przyczyn takiego usunięcia, Warunki przechowywania danych są omówione w Polityce nieujawnienia informacji osobowej.

5.5 Użytkownik zgadza się z tym, że po przetworzeniu danych Administracja ma prawo wykonywać następujące działania z informacją: zbieranie, systematyzacja, gromadzenie, wykorzystanie, przekazanie trzecim stronom (w tym przekazanie bezosobowych danych statystycznych), niszczenie i wszelkie inne działania, niezbędne dla wykonania niniejszych Warunków obsługi i porozumień o udzieleniu określonych Serwisów.

5.6 Przy udzieleniu Użytkownikowi dostępu do Witryny internetowej/Serwisów technologia cookies może być stosowana celem automatycznej autoryzacji Użytkownika na Witrynie internetowej/w Serwisie, a także celem zbioru danych statystycznych, w tym oceny ruchu Witryny internetowej/Serwisów.

5.7 Użytkownik ma prawo ograniczyć lub zakazać stosowanie technologii cookies przy pomocy stosownych nastaw przeglądarki.

5.8 Administracja ma prawo udzielić Użytkownikowi opcję, zapewniającą możliwość przekazania danych stronom trzecim przy pomocy specjalnych technologii (Open ID i in.) Użytkownik zgadza się na takie przekazanie. Administracja nie gwarantuje Użytkownikowi, że przekazanie danych Konta będzie pełne i poprawne i nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo podczas takiego przekazania.

6. Dodatkowy zestaw funkcji Witryny internetowej/Serwisów, procedura korzystania z niego i opłaty

Niniejszy rozdział Warunków obsługi reguluje ogólną procedurę i warunki udzielenia przez Administrację Użytkownikowi praw dostępu do Dodatkowego zestawu funkcji Witryny internetowej/Serwisów. Procedura udzielenia praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji może być regulowana porozumieniami o udzieleniu określonych serwisów.

6.1 Na życzenie Użytkownika Administracja Witryny internetowej udziela Użytkownikowi płatny Zestaw dodatkowych funkcji (jego właściwości i dostępność w ramach Witryny internetowej/stosownego Serwisu jest określany/są ustalane przez Administrację według własnego uznania), który pozwala korzystać dodatkowymi specjalnymi poszerzonymi funkcjami Witryny internetowej/Serwisu. Prawo na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji jest obowiązkowym warunkiem korzystania z ramach Witryny internetowej/ Serwisów i udziela się Użytkownikowi na warunkach, omówionych w niniejszym dokumencie i porozumieniach o udzieleniu określonych Serwisów.

6.2 Wartość praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji Użytkownik opłaca przelewem kwoty środków pieniężnych, równoważnej wartości wybranego przez Użytkownika zakresu praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji stosownego Serwisu, i odzwierciedla się na Koncie Użytkownika w postaci Wirtualnej waluty.

6.3 Wirtualna waluta może być wykorzystana tylko w ramach stosownego Serwisu, sposoby i warunki stosowania Wirtualnej waluty w ramach oddzielnego Serwisu są podane na odpowiednich stronach Witryny internetowej/Serwisu i w porozumieniach o udzieleniu stosownych Serwisów.

6.4 Administracja ma prawo zmienić wartość praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji w trybie jednostronnym w każdej chwili, nie wysyłając użytkownikowi wstępnego zawiadomienia. Wartość nabytego zakresu praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji stosownego Serwisu nie podlegają rewizji.

6.5 Chwilą udzielenia praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji uważa się chwila wniesienia kwoty środków pieniężnych, odpowiadającej zakresowi praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji stosownego Serwisu, który wybrał Użytkownik, na Konto osobiste Użytkownika, założone w ramach Witryny internetowej/stosownego Serwisu (która odzwierciedla się w postaci Wirtualnej waluty według wewnętrznego kursu Witryny internetowej/Serwisu), jeżeli porozumienie o udzieleniu określonego Serwisu nie stanowi inaczej. Użytkownik zgadza się z tym, że od chwili udzielenia mu prawa na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji obowiązki Administracji uważają się za w pełni spełnione i środki pieniężne, wniesione przez Użytkownika, zwrotowi nie podlegają.

6.6 Użytkownikowi proponujemy kilka sposobów realizacji opłaty za prawa na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji stosownego Serwisu, warunki korzystania z każdego z nich są omówione w stosownym rozdziale Witryny internetowej\Serwisu.

6.7 Przy opłacie za prawa korzystania z Dodatkowego zestawu funkcji Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać instrukcje płatnicze odnośnie procedury i sposobu opłaty, w tym zasady wprowadzenia wiadomości i ilości wiadomości tekstowych (SMS) i łącznie z procedurą wprowadzenia liter dużych i małych, symboli i języka wprowadzenia. Prawo Użytkownika na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji stosownego Serwisu udziela się przy przestrzeganiu załączonych instrukcji i warunków opłaty. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie Użytkownikiem warunków opłaty. Wszystkie pytania odnośnie zasad i trybu korzystania z systemów płatniczych celem zasilania Konta osobistego Użytkownika należy adresować osobom prawnym, które są właścicielami takich systemów płatniczych. Administracja nie udziela Użytkownikowi wyjaśnień na pytania, związane z zasadami i trybem korzystania z takich systemów płatniczych i nie zwraca Użytkownikowi środki pieniężne, zapłacone za nabycie praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji Witryny internetowej/Serwisu przy pomocy systemów płatniczych, jeżeli takie płatności były realizowane z naruszeniem zasad, ustalonych przez systemy płatnicze, w wyniku czego Użytkownik nie otrzymał środki pieniężne.

6.8 Administracja ma prawo, na warunkach, ustalonych Administracja Witryny internetowej, dać Użytkownikowi możliwość otrzymać prawa na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji w zamian za wykonanie przez Użytkownika określonych działań dynamicznych w ramach Witryny internetowej/stosownego Serwisu, a także w celach realizacji określonych programów, celem których jest przyciągnięcie uwagi Użytkowników do Witryny internetowej/stosownego Serwisu.

6.9 Użytkownik otrzymuje prawo na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji tylko w przypadku pełnej opłaty takiego prawa za wyjątkiem przypadków, wskazanych w punkcie 6.9 niniejszego dokumentu. Pod tym względem do potwierdzenia opłaty Administracja witryny internetowej ma prawo nie udzielać prawa na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji lub udzielać go w ograniczonym zakresie.

6.10 W przypadku, jeżeli w rezultacie usterek technicznych lub niesprawności w pracy Witryny internetowej/Serwisu albo jego elementu lub świadomych działań Użytkownika on/ona otrzymał (otrzymała) dostęp do Dodatkowego zestawu funkcji jakiegokolwiek Serwisu nie otrzymawszy prawa na korzystanie z niego w ustalonym trybie, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym Administrację i zapłacić za prawo na korzystanie z takiego Dodatkowego zestawu funkcji albo usunąć skutki tego nielegalnego korzystania. Administracja ma prawo samodzielnie usunąć skutki takiego korzystania bez powiadomienia Użytkownika.

6.11 Użytkownik jest zobowiązany przechowywać dokumenty, potwierdzające opłatę praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji w ciągu całego okresu korzystania z Witryny internetowej/ Serwisu i na zapytanie Administracji witryny internetowej przedstawić takie dokumenty, a także informację o okolicznościach realizacji takiej płatności przez Użytkownika.

6.12 Użytkownik powinien samodzielnie kontrolować stan swojego konta

6.13 Ekskluzywne prawo na udzielenie Dodatkowego zestawu funkcji należy do Administracji, dlatego Użytkownik nie ma prawa przyjmować propozycje trzecich stron o udzielenie Dodatkowego zestawu funkcji jako ofertę od Administracji.

6.14 W przypadku, jeżeli Administracja stwierdzi, że Użytkownik otrzymuje dostęp do Dodatkowego zestawu funkcji przy pomocy trzecich stron, Administracja ma prawo według własnego uznania zawiesić lub ograniczyć udzielenia prawa na użycie Dodatkowego zestawu funkcji albo zamknąć dostęp Użytkownikowi do Witryny internetowej/Serwisu.

6.15 Otrzymanie praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji nie zwalnia Użytkownika z konieczności przestrzegać warunki niniejszego dokumentu i działania, podejmowane w związku z nim i omówione w nim, w tym pełną lub częściową odmowę Administracji dalszego udzielenia dostępu do Witryny internetowej/Serwisów, a także zasad korzystania z Dodatkowego zestawu funkcji i likwidacji Konta przez Administrację. W tym przypadku Administracja nie zwraca wartość praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji, nabyte przez Użytkownika.

6.16 Użytkownik gwarantuje Administracji, że on/ona ma prawo na korzystanie z wybranych przez niego środków opłaty praw na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji, nie naruszając przy tym aktualne ustawodawstwo i ustawy kraju, obywatelem której jest Użytkownik, a także prawa stron trzecich. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za straty osób trzecich i/lub innych Użytkowników, które oni mogą ponieść w wyniku wykorzystania przez Użytkownika nie należących do niego funduszy płatniczych.

6.17 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za możliwe nielegalne działania Użytkownika, dokonywane przez niego podczas opłaty za prawo na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji. Administracja pozostawia za sobą prawo odmówić dostępu w trybie jednostronnym, a także zawiesić działania lub zlikwidować prawa na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji w przypadku powstania podejrzenia o dokonaniu przez Użytkownika nielegalnych działań łącznie z wszczęciem dochodzenia.

6.18 W przypadku, jeżeli Administracja ma podstawy sądzić, że Użytkownik realizuje nielegalne działania lub oszustwa, związane z opłatą za korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji, Administracja ma prawo przekazać stosowną informację do organów ochrony prawa celem dochodzenia w sprawie tego faktu.

6.19 Szczegóły opłaty przez Użytkownika za prawo na korzystanie z Dodatkowego zestawu funkcji przy pomocy kart płatniczych:

  • operacje z użyciem kart płatniczych powinien realizować właściciel karty lub upoważniona przez niego osoba;
  • pozwolenia na przeprowadzenie operacji udziela bank. Jeżeli bank ma podstawy sądzić, że operacja ma charakter oszustwa, bank ma prawo odmówić jej realizacji. Operacje oszukańcze z kartami płatniczymi stanowią przestępstwo karne.

Żeby zapobiec oszustwu przy opłacie kartami płatniczymi Administracja ma prawo sprawdzać płatności, dokonywane przy pomocy kart płatniczych. Na zapytanie Administracji Użytkownik, który jest właścicielem karty płatniczej i który dokonał płatności, jest zobowiązany przedstawić kopie dokumentów, przedstawienia których Administracja żąda dla potwierdzenia legalności karty płatniczej. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi żądane dokumenty w ciągu 14 dni od dnia realizacji opłaty lub w przypadku powstania wątpliwości odnośnie ich autentyczności Administracja ma prawo zawiesić udzielenie Użytkownikowi praw na korzystanie z Serwisu i Dodatkowego zestawu funkcji Serwisu do czasu przeprowadzenia dochodzenia.

7. Warunki umieszczenia i wykorzystania Kontenta, prawa Administracji witryny internetowej na usunięcie Kontenta

7.1 Umieszczając Kontent na Witrynie internetowej Użytkownik udziela Administracji witryny internetowej i/lub jej Partnerom i/lub innym Użytkownikom na warunkach nieodpłatnej nieekskluzywnej licencji (z prawem sublicencjowania) prawo na wykorzystanie jego Kontenta w ciągu całego terminu ważności ekskluzywnego prawa na stosowny kontent na całym świecie w dowolny sposób, wymagany w ramach Serwisów, w tym odpłatnymi, łącznie z informowaniem społeczeństwa, analizą, odtworzeniem, tłumaczeniem i przetwarzaniem.

7.2 Wykorzystanie przez Użytkownika Kontenta, umieszczonego na Witrynie internetowej/w ramach Serwisu przez Administrację, jej Partnerów i innych Użytkowników jest dozwolone zgodnie z zestawem funkcji Witryny internetowej/Serwisów pod warunkiem przestrzegania wszystkich pozwoleń i ograniczeń, które właściciel praw ma prawo udzielać/ustalać pod warunkiem, że znaki autorskie (prawo autorskie) lub inna informacja autora jest chroniona, a imię autora zachowuje się.

7.3 Użytkownik nie ma prawa umieszczać lub w inny sposób informować społeczeństwo (publikować na Witrynie internetowej) Kontent i inne wyniki działalności intelektualnej Użytkowników, Administracji, jej Partnerów i innych osób, które są właścicielami prawa, przy braku bezpośredniej zgody właściciela prawa i\lub zakresu praw, wymaganych dla wykonania takiej działalności.

7.4 Administracja pozostawia sobie prawo według własnego uznania bez wstępnego powiadomienia Użytkownika i bez wyjaśnienia przyczyn moderować (filtrować) lub usuwać informację (materiały), którą (które) publikuje Użytkownik, w tym informację (materiały), która narusza (który narusza) zakazy, omówione w stosownych rozdziałach niniejszego dokumentu (a także jakiekolwiek inne zakazy lub wymagania, przewidziane przez obowiązujące ustawodawstwo), w tym wiadomości prywatne i komentarze, zawieszać, ograniczać lub przerywać dostęp do jakichkolwiek Serwisów w każdej chwili z jakiejkolwiek przyczyny lub bez podania przyczyn, z powiadomieniem lub bez, i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być wyrządzone Użytkownikowi w wyniku takich działań.

7.5 W przypadku pojawienia się na Witrynie internetowej lub w określonym Serwisie Kontenta, który zdaniem Użytkownika (właściciela prawa) narusza lub może naruszyć albo, bez zgody Użytkownika, wywiera wpływ na jego prawo autorskie i/lub związane z nim prawa, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administracji witryny internetowej, kierując wniosek o takim naruszeniu na adres poczty elektronicznej służby wsparcia, przestrzegając wymagania, ustalone przez Administrację witryny internetowej odnośnie takiej informacji. Administracja witryny internetowej zobowiązuje wnioskodawcę przestrzegać takie wymagania celem zapewnienia skuteczności reagowania Administracji witryny internetowej odnośnie dostępności na Witrynie internetowej lub w ramach określonego Serwisu Kontenta, który ewentualnie narusza prawa Użytkownika (właściciela prawa) i celem eliminacji możliwości naruszenia praw innych Użytkowników w przypadku, jeżeli Administracja witryny internetowej podejmuje działania dla likwidacji ewentualnego naruszenia.

Wniosek, który wnioskodawca kieruje Administracji witryny internetowej odnośnie ewentualnego naruszenia jego/jej praw, powinien zawierać następującą informację:

  • dokładny odnośnik na miejsce lokalizacji Kontenta (URL-adres);
  • przedstawiony przez wnioskodawcę lub jego/jej prawomocnego przedstawiciela potwierdzenie tego, że on jest właścicielem prawa na wskazane prace;
  • jakąkolwiek inną informację, potwierdzająca fakt naruszenia.

W przypadku jeżeli Kontent jest przedstawiony w formacie audio lub wideo, we wniosku należy podać pierwotną nazwę prac, prawa na wykorzystanie których należą do wnioskodawcy, a także nazwę, z którą takie pracy są rozmieszczone na Witrynie internetowej lub w określonym Serwisie.

Przy rozpatrzeniu wniosku Administracja witryny internetowej pozostawia za sobą prawo zażądać udzielenia dodatkowej informacji i dokumentów.

Po otrzymaniu tych informacji, które są potrzebne dla stwierdzenia faktu naruszenia. Administracja witryny internetowej we właściwym czasie podejmuje działania dla blokady i usunięcia nieprawomocnego Kontenta.

Wszelkie wnioski są wysyłane Administracji Witryny internetowej przy pomocy specjalnych środków wysyłania zawiadomień o ewentualnych naruszeniach, dostępnych na Witrynie internetowej lub w ramach niektórych Serwisów.

7.6 Jeżeli na Witrynie internetowej lub w ramach niektórych Serwisów Użytkownik znajduje Kontent o treści nieprzyzwoitej lub obrażającej, umieszczony przez innych Użytkowników, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administracji witryny internetowej z żądaniem usunięcia takiego Kontenta, używając dostępne Użytkownikowi środki. Jednak Użytkownik zgadza się z tym, że Administracja witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za Kontent, który, zdaniem Użytkownika, zawiera treści nieprzyzwoite lub obrażające.

8. Prawa i obowiązki Administracji witryny internetowej

8.1 Administracja witryny internetowej posiada wszystkie potrzebne prawa na Kontent Administracji (w tym oprogramowanie do komputerów na Witrynie internetowej, bazy danych, materiały informacyjne, elementy graficzne interfejsu Użytkownika itd.), nazwę handlową, znaki towarowe (znaki obsług), logotypy i inne znaki rozpoznawcze Administracji Witryny internetowej.

8.2 Technologia i oprogramowanie, które są podstawą Witryny internetowej i/lub Serwisów, są własnością Administracji, Partnera administracji i osób afiliowanych i partnerów Administracji (dalej – „Technologia”). Użytkownik jest zobowiązany nie kopiować, nie modyfikować jakikolwiek kod wyjściowy, nie tworzyć pochodne pracy na jego podstawie, nie wykonywać inżynierię zwrotną i nie próbować otwierać go innymi metodami, a także nie sprzedawać, nie przekazywać, nie sublicencjować i innym sposobem nie przekazywać jakiekolwiek prawa na Technologię.

8.3 Administracja witryny internetowej realizuje bieżące zarządzanie Witryną internetową/Serwisami, określa ich strukturę i interfejs, pozwala lub ogranicza dostęp Użytkownikom do Witryny internetowej/Serwisów, a także realizuje inne należące do niej prawa.

8.4 Administrowanie niektórych Serwisów realizują bezpośrednio Partnerzy administracji bez udziału Administracji witryny internetowej, dlatego Administracja witryny internetowej oferuje tylko techniczną możliwość ich wykorzystania (dostęp do Serwisu).

8.5 Co dotyczy udzielenia opcji współdziałania Użytkowników pomiędzy sobą, w tym udzielenie Użytkownikom możliwości samodzielnie wykonywać jakiekolwiek działania w ramach Witryny internetowej/Serwisów, Administracja witryny internetowej jest tylko organizatorem takiego współdziałania, i przekazanie, przechowywanie informacji, grafiki i innych materiałów, przekazanych Użytkownikom i związanych z taką informacją i grafiką, a także udzielenie dostępu do nich poprzez sieć Internet realizuje się bez zmiany takich materiałów lub wywarcia wpływu przez Administrację.

8.6 Administracja witryny internetowej rozwiązuje kwestie, związane z procedurą umieszczenia reklamy, uczestnictwa w programach partnerskich itd. na Witrynie internetowej/w ramach niektórych serwisów.

8.7 Administracja witryny internetowej ma prawo:

8.7.1 w każdej chwili zmienić interfejs Witryny internetowej, jej kontent, wykaz Serwisów, zmieniać i dodawać scenariusze, programy komputerowe, kontent Administracji i inne obiekty, który są używane lub przechowywują się na Witrynie internetowej, a także dowolne aplikacje serwerowe, udostępniając lub nie przekazując Użytkownikowi stosowne powiadomienie;

8.7.2 bez wskazania przyczyn i bez powiadomienia usuwać Kontent w tym Kontent, który, zdaniem Administracji, narusza i/lub może naruszać aktualne ustawodawstwo, położenia niniejszego dokumentu lub jakiegokolwiek porozumienia o udzieleniu osobnego Serwisu, prawa innych Użytkowników lub trzecich stron, wyrządzić im szkody lub stworzyć zagrożenie bezpieczeństwu;

8.7.3 według własnego uznania usuwać jakąkolwiek informację (w tym prywatne wiadomości Użytkownika, komentarze na temat zdjęć Użytkownika, statuty, inną informację i materiały), w tym informację, umieszczoną przez Użytkownika na Witrynie internetowej/w ramach jakiegokolwiek Serwisu z naruszeniem aktualnych ustaw lub zapisów niniejszego dokumentu;

8.7.4 zawieszać, ograniczać lub przerywać dostęp Użytkownika do wszystkich bez wyjątku rozdziałów Witryny internetowej/Serwisu, udzielając lub nie udzielając Użytkownikowi wstępne powiadomienie o tym;

8.7.5 według własnego uznania likwidować Konta użytkowników, w tym w przypadku dokonania przez Użytkowników jakichkolwiek działań, które naruszają aktualne ustawodawstwo lub zapisy niniejszego dokumentu;

8.7.6 udzielać Użytkownikom dostępu do płatnych funkcjonalnych opcji Witryny internetowej/Serwisów. Wartość, sposób i warunki dostępu do płatnych funkcjonalnych opcji są podane w stosownych rozdziałach Witryny internetowej i/lub stosownego Serwisu. Administracja i jej Partnerzy świadczą swoje usługi zgodnie ze stosownymi porozumieniami, zawartymi pomiędzy Partnerami administracji i Użytkownikami;

8.7.7 wysyłać Użytkownikom wiadomości (w tym wiadomości poczty elektronicznej, SMS itd.) o wprowadzeniu nowych lub przerwania oferowanych wcześniej usług, o zatwierdzeniu i publikacji nowej redakcji Warunków obsługi lub porozumienia o udzieleniu określonego Serwisu, a także wiadomości, zawierające informację reklamową o Serwisach Administracji i jej Partnerów.

8.7.8 Wiadomości, zawierające reklamę towarów lub usług osób trzecich, są wysyłane Użytkownikom tylko z ich wstępnej zgody.

8.7.9 Administracja nie rozpatruje i nie reguluje spory i sytuacje konfliktowe, powstające pomiędzy Użytkownikami, a także pomiędzy Użytkownikami i Partnerami administracji podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisów partnerów administracji, ale według własnego uznania, ma prawo pomóc przy uregulowaniu powstałych konfliktów. Administracja ma prawo zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp Użytkownika do Witryny internetowej/Serwisów w przypadku otrzymania od innych Użytkowników uzasadnionych skarg o nienależytym zachowaniu Użytkownika na Witrynie internetowej.

8.7.10 Administracja witryny internetowej pozostawia za sobą prawo na cesję swoich praw i obowiązków, powstałych w związku z niniejszym dokumentem, dowolnej stronie trzeciej według własnego uznania pod warunkiem wysłania Użytkownikowi powiadomienia jednym ze sposobów, zaznaczonych w niniejszym dokumencie. Wasze prawa i obowiązki, powstałe na podstawie niniejszego dokumentu, uważają się za przekazane Administracji witryny internetowej w chwili wysłania stosownego powiadomienia.

9. Prawa i obowiązki Użytkownika

9.1 Użytkownik ma prawo:

9.1.1 używać nastaw Konta, zmieniać hasło celem otrzymania dostępu do Konta, a także realizować inne działania przy pomocy opcji funkcjonalnych Witryny internetowej/Serwisu;

9.1.2 otrzymywać dostęp do płatnych opcji funkcjonalnych Witryny internetowej/Serwisów;

9.1.3 realizować inne działania, które są związane z korzystaniem z Witryny internetowej/Serwisów i nie są zakazane przez obowiązującego ustawodawstwo;

9.1.4 Wszelkie inne prawa, udzielenie których Użytkownikowi nie jest wprost przewidziane w niniejszej umowie, pozostają u Administracji i/lub jej Partnerów w zależności od okoliczności.

9.2 Użytkownik jest zobowiązany:

9.2.1 przestrzegać warunki niniejszego dokumentu i porozumień o udzieleniu określonych Serwisów, a także zapisy obowiązującego ustawodawstwa;

9.2.2 podejmować potrzebne działania dla zapewnienia poufności Danych konta (loginu i hasła), które są używane dla otrzymania dostępu do Konta, i zapewnić, aby hasło nie zapisywało się w wyszukiwarce (w tym przy użyciu technologii cookies) w przypadku użycia komputera przez inne osoby;

9.2.3 jeżeli taka opcja jest przewidziana funkcjami Witryny internetowej/serwisu, nie umieszczać zdjęcia, na których są jakiekolwiek twarze, oprócz Użytkownika, bez ich wstępnej zgody, za wyjątkiem przypadków, kiedy taka zgoda nie jest wymagana zgodnie z prawem;

9.2.4 zawiadamiać Administrację witryny internetowej o wszystkich działaniach odnośnie Użytkownika, które mogą być interpretowane jako obraźliwe, poniżające, dyskredytujące itd.;

9.2.5 regularnie samodzielnie zapoznawać się z treścią Warunków obsługi i porozumieniami o udzieleniu określonych serwisów, a także śledzić zmiany w nich.

10. Użytkownikowi zabrania się

10.1 zbierać dane osobowe innych Użytkowników;

10.2 stosować automatyczne lub automatyzowane środki zbioru informacji, umieszczonej na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów;

10.3 prowadzić propagandę lub agitację, przyczyniającą się do pobudzania społecznej, rasowej lub religijnej wrogości i nienawiści, propagandę wojny, społecznej, rasowej, narodowej, religijnej lub językowej wyższości;

10.4 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów lub wysyłać przy pomocy wiadomości osobistych informację stron trzecich, dostęp do której jest ograniczony (informację poufnej), jeżeli Użytkownik nie posiada dostatecznych praw do ujawnienia takiej informacji zgodnie z ustawodawstwem lub na podstawie umowy o jej ujawnieniu;

10.5 umieszczać, odtwarzać, kopiować, przetwarzać, rozprzestrzeniać i publikować na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów, przekazywać społeczności, pobierać, przekazywać, sprzedawać lub w inny sposób używać Kontent Administracji, jej Partnerów, innych Użytkowników i stron trzecich, całkowicie lub częściowo, bez ich wstępnej pisemnej zgody za wyjątkiem przypadków, przewidzianych przez niniejszy dokument, porozumienia o udzieleniu określonych Serwisów lub obowiązujące ustawodawstwo, a także przypadków, kiedy właściciel prawa wprost deklaruje swoją zgodę na bezpłatne korzystanie z należącego do niego Konta dowolnymi osobami;

10.6 przy umieszczeniu muzyki, wideo lub innego Kontenta na Witrynie internetowej/w Serwisie, a także przy umieszczeniu Kontenta na Witrynie internetowej/w Serwisie innymi sposobami, Użytkownik musi potwierdzić, że on/ona posiada wszystkie wymagane prawa, w tym prawo na powiadomienie społeczeństwa o fakcie, że takie umieszczenie nie narusza i nie naruszy prawa i interesy prawomocne właścicieli prawa i stron trzecich, a także że wszystkie wymagane pozwolenia i zgody stosownych właścicieli praw i osób trzecich, potrzebne w tym celu, zostały w należyty sposób i bezwzględnie otrzymane. Jeżeli Użytkownik nie posiada potrzebnych praw i/lub zgody właściciela prawa, zabrania mu się umieszczać Kontent na Witrynie internetowej. Użytkownik zgadza się z tym, że, umieszczając Kontent na Witrynie internetowej, on domyślnie udziela dostępu do niego innym zarejestrowanym Użytkownikom. Witryna internetowa jest tylko środkiem, które pozwala Użytkownikowi mieć dostęp i wymieniać się informacją/podawać Kontent do wiadomości społeczności. W ramach działań, które Administracja podejmuje celem eliminacji naruszenia praw właścicieli przez Użytkowników i zapobiegania rozprzestrzenienia fałszywych informacji, Administracja ma prawo żądać dowodów tego, że Użytkownik posiada dostateczne prawa dla wykorzystanie Kontenta (prac) na Witrynie internetowej/w ramach Serwisu. Do czasu przekazania takiego potwierdzenia w/w prace mogą być zablokowane;

10.7 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów ogólnodostępnych (na forum, w kontekście komentarzy i/lub statusów) albo wysyłać w postaci tekstowych wiadomości prywatnych grafikę i inne materiały, treść której (których) obraża innych Użytkowników lub osób albo może być traktowane jako takie, a także wiadomości, obrazy i inne materiały, które dyskredytują Użytkowników innych osób, zawierają groźby, wzywają do przemocy, realizacji działań sprzecznych z prawem, działań antysocjalnych i amoralnych lub innych czynów, sprzecznych z zasadami porządku publicznego i moralności;

10.8 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów wiadomości, materiały graficzne i inne (w tym takie, które nie odzwierciedlają realną sytuację), umieszczenie których może wyrządzić szkodę honorowi, godności lub renomie organizacji;

10.9 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów wiadomości, zawierające leksykę nienormatywną, umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów materiały o treści erotycznej i/lub pornograficznej albo hiperłącza na witryny internetowe w sieci Internet, które zawierają takie materiały;

10.10 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów informację, propagującą samobójstwo i zawierającą opis sposobów samobójstwa lub pobudzającą do jego popełnienia;

10.11 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów informację, związaną z okultyzmem i działalnością okultystyczną (magią, przepowiedniami, satanizmem, zaklęciami miłosnymi, zaklęciami, wróżbą, rytuałami, astrologią, horoskopami itd.);

10.12 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów ogłoszenia i inną informację o środkach narkotycznych lub psychotropowych, w tym informację o rozpowszechnianiu narkotyków, formułach, używanych do ich produkcji, a także rady odnośnie ich użycia;

10.13 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów informacje, która narusza prawa nieletnich;

10.14 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów informację o charakterze oszukańczym;

10.15 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów dane personalne, w tym dane kontaktowe innych Użytkowników lub osób bez ich uprzedniej zgody;

10.16 podawać podczas rejestracji Konta lub wpisywać później fałszywą lub zmyśloną informację o sobie celem podawać się za innego Użytkownika lub wprowadzić Użytkowników w błąd;

10.17 umieszczać na Witrynie internetowej obrazy innych osób lub postaci wymyślonych, obrazy zwierząt, przedmiotów, obrazy abstrakcyjne, które nie są zdjęciami umieszczającego ich Użytkownika;

10.18 rejestrować więcej niż jedno Konto użytkownika w imieniu tej samej osoby;

10.19 umieszczać na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów ogólnodostępnych wiadomości tekstowe, graficzne i inne materiały o treści reklamowej bez uprzedniej zgody Administracji, a także przekazywać je w postaci prywatnych wiadomości tekstowych bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika;

10.20 realizować działania celem destabilizacji pracy Witryny internetowej/Serwisów, podejmować próby nie sankcjonowanego dostępu do sterowania Witryną internetowej/Serwisami lub zamkniętymi rozdziałami (rozdziałami, dostęp do których posiada tylko Administracja), a także dokonywać jakiekolwiek inne podobne działania;

10.21 dokonywać nie sankcjonowany dostęp do Kont innych Użytkowników, zgadując i wprowadzając hasło, a także dokonywać próby takiego dostępu;

10.22 rozprzestrzeniać spam, tzn. rozsyłać komercyjną, polityczną, reklamową i inną informację (w tym hiperłącza na witryny internetowe, zawierające takie informacje i/lub na witryny internetowe w sieci Internet, zawierające szkodliwe programy-propagatory) w wiadomościach prywatnych, komentarzach, wiadomościach, umieszczanych na forum i td., jeżeli Użytkownicy nie wyrażają zgody na otrzymanie takiej informacji;

10.23 używać Witrynę internetową/Serwisy dla poszukiwania dłużników lub dla innych podobnych celów;

10.24 umieszczać na Witrynie internetowej informację, reklamującą tytoń i produkcję tytoniową, narkotyki, środki narkotyczne, mocne i słabe napoje alkoholowe;

10.25 umieszczać na Witrynie internetowej inną informację, która zdaniem Administracji, nie odpowiada polityce i celom stworzenia Witryny internetowej;

10.26 naruszać wymagania niniejszego dokumentu i porozumień o udzieleniu określonych serwisów, a także normy obowiązującego ustawodawstwa.

11. Gwarancje i odpowiedzialność stron

11.1 Użytkownik gwarantuje, że umieszczenie przez niego na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów lub wysłanie w postaci wiadomości prywatnych jakiejkolwiek informacji, Kontenta, innych wyników działalności intelektualnej, chronionej przez prawo, ich części lub kopii, a także innych materiałów nie narusza czyjekolwiek prawa i prawomocne interesy.

11.2 W przypadku wniesienia przez osoby trzecie powództw, związanych z naruszeniem przez Użytkownika warunków niniejszego dokumentu w wyniku umieszczenia informacji i/lub Kontenta osób trzecich, Administracja Witryny internetowej ma prawo przekazać w dozwolonym przez prawo zakresie posiadane dane Użytkownika osobom, które wnoszą takie powództwa, celem uregulowania powstałych sporów.

11.3 Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za Kontent lub inną informację, który (którą) on umieszcza na Witrynie internetowej/w Serwisach lub w inny sposób przekazuje publiczności na Witrynie internetowej i z jej pomocą. Użytkownik we własnym zakresie ureguluje powództwa osób trzecich, związane z nielegalnym umieszczeniem Kontenta i informacji.

11.4 Hiperłącza na jakiekolwiek witryny internetowe, produkcję, usługi, informację o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym, umieszczane na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów lub wysyłane przez Użytkowników w wiadomościach nie stanowią aprobaty lub zaleceń odnośnie tych produktów (usług) za strony Administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą być wyrządzone Użytkownikowi w wyniku przejścia przez takie hiperłącza.

11.5 Przejście na witryny internetowe trzecich stron, instalacja programów komputerowych i korzystanie z serwisów trzecich stron Użytkownik dokonuje na własne ryzyko. Zapisy niniejszego dokumenty nie są stosowane odnośnie stosunków Użytkownika ze stronami trzecimi.

11.6 Udzielając Użytkownikowi techniczną możliwość korzystania z Witryny internetowej, Administracja nie uczestniczy w kształtowaniu treści Konta użytkownika umieszczenia Kontenta przez Użytkownika, a także nie realizuje kontroli nad działaniami Użytkownika.

11.7 Administracja Witryny internetowej nie realizuje i nie ma technicznej możliwości realizować moderowanie informacji i Kontenta Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za umieszczany przez Użytkownika Kontent.

11.8 Administracja Witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usterki i naruszenia w działaniu Witryny internetowej, a także za utratę informacji, związaną z takimi usterkami i naruszeniami, ale zobowiązuje się uczynić wszystko co jest możliwe celem ich zapobiegania. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może być wyrządzona komputerowi Użytkownika, jego urządzeniu mobilnemu albo jakiemukolwiek innemu urządzeniu lub oprogramowaniu w wyniku korzystania z Witryny internetowej/Serwisów lub witryn internetowych, przejście na które realizuje się przy pomocy hiperłączy, umieszczonych na Witrynie internetowej/w ramach Serwisów albo w związku z wyżej wymienionym.

11.9 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przejęcie hasła przez osoby trzecie lub inne czyny, dokonywane przez strony trzecie z wykorzystaniem Konta użytkownika.

11.10 Administracja Witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, w tym za zysk utracony i straty, powstałe w związku z wykorzystaniem Witryny internetowej/Serwisów, Kontenta lub innych materiałów, dostęp do której (których) Użytkownik lub inne osoby otrzymali przy pomocy Witryny internetowej, nawet jeżeli Administracja Witryny internetowej została uprzedzona o wyrządzeniu takiej szkody lub strat albo Administracja o niej (nich) była powiadomiona.

11.11 Administracja Witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, który może być wyrządzony Użytkownikowi łącznie z utratą danych, usunięcie Konta, Kontenta lub przerwanie działania Witryny internetowej/Serwisu, ale robi wszystko co jest możliwe, żeby eliminować albo zmniejszyć ryzyko skutków negatywnych.

11.12 Administracja nie uczestniczy w uregulowaniu konfliktów pomiędzy Użytkownikami, a także pomiędzy Użytkownikami i Partnerami administracji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielenie lub nienależyte udzielenie Użytkownikowi usług Partnerem administracji, a także za nieotrzymanie Użytkownikiem wyników, które on oczekiwał otrzymać od wykorzystania Serwisu partnera administracji.

11.13 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nielegalne działania, realizowane przy pomocy jego Konta, a także za umieszczenie Kontenta z wykorzystaniem jego/jej Konta na Witrynie internetowej, w profilu Użytkownika, na prywatnych stronach innych Użytkowników, na forum, w komentarzach i w innych rozdziałach Witryny internetowej/Serwisów.

11.14 Za naruszenie zapisów niniejszego dokumentu lub porozumień o udzieleniu określonych Serwisów dostęp Użytkownika do Witryny internetowej, do określonych rozdziałów Witryny internetowej i/lub Serwisów może być ograniczony, zawieszony lub przerwany na czas nieokreślony. Dostęp może być przywrócony według uznania Administracji po wysłaniu Użytkownikowi stosownego wniosku pisemnego.

12. Kompensata i zwolnienie z odpowiedzialności

12.1 Użytkownik zgadza się zwalniać Administrację i jej Partnerów z odpowiedzialności, udzielać jej (im) kompensatę i zapewniać jej (ich) ochronę odnośnie wszystkich bez wyjątków strat, szkód, wydatków, w tym uzasadnione honorarium adwokatów, a także odnośnie innych praw, powództw, działań i szkód (w tym śmierć), które powstają w wyniku korzystania przez Użytkownika Witryny internetowej i/lub Serwisów, Kontenta Użytkownika, połączenia Użytkownika z Witryną internetowej i/lub Serwisami, naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków obsługi lub praw innych osób albo w związku z wyżej wymienionym.

13. Rezygnacja z gwarancji

13.1. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA INTERNETOWA I/LUB SERWIS JEST OFEROWANA NA WARUNKACH „JAK JEST” I „JEŻELI MOŻLIWE”. ADMINISTRACJA BEZWARUNKOWO REZYGNUJE Z JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNICH, DOMYŚLNYCH LUB NIEZBĘDNYCH WEDŁUG PRAWA, W TYM DOMYŚLNE GWARANCJE ODNOŚNIE JAKOŚCI KOMERCYJNEJ, ZGODNOŚCI Z OKREŚLONYM CELU, PRAWA WŁASNOŚCI LUB BRAKU NARUSZENIA CZYICHKOLWIEK PRAW.

13.2 ADMINISTRACJA NIE GWARANTUJE, ŻE (I) WITRYNA INTERNETOWA I/LUB SERWISY SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI UŻYTKOWNIKA, (II) FUNKCJONOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW ODBYWA SIĘ BEZ USTEREK, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE, (III) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ OTRZYMANE W TRAKCIE KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISU, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE, (IV) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW, NABYWANYCH LUD OTRZYMYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZY POMOCY SERWISU, BĘDZIE ODPOWIADAĆ OCZEKIWANIOM UŻYTKOWNIKA I (V) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY BĘDĄ NAPRAWIONE.

13.3 UMIESZCZANIE LUB OTRZYMANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW ODBYWA SIĘ WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA UŻYTKOWNIKA I NA JEGO RYZYKO, I UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ, KTÓRA MOŻE BYĆ WYRZĄDZONA SYSTEMOWI LUB JEGO KOMPUTEROWI, A TAKŻE ZA UTRATĘ DANYCH W WYNIKU TAKIEGO POBIERANIA LUB WYKORZYSTANIA TAKICH MATERIAŁÓW. INFORMACJA, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE OD ADMINISTRACJI USTNIE LUB PISEMNIE PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ I/LUB SERWISY, NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, NIE OMÓWIONYCH WPROST W NINIEJSZYCH WARUNKACH OBSŁUGI.

13.4 ZAWSZE ZACHOWUJ OSTROŻNOŚĆ UDZIELAJĄC PRYWATNEJ IDENTYFIKUJĄCEJ INFORMACJI O SOBIE I SWOICH DEJATECH. ADMINISTRACJA NIE KONTROLUJE I NIE AKCEPTUJE KONTENT, WIADOMOŚCI LUB INFORMACJĘ, KTÓRA JEST ROZMIESZCZANA NA WITRYNIE INTERNETOWEJ I/LUB SERWISACH I, ODPOWIEDNIO, ADMINISTRACJA JEDNOZNACZNIE REZYGNUJE Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOŚNIE WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW, A TAKŻE JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ, BĘDĄCYCH REZULTATEM WYKORZYSTANIA WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

14.1 UŻYTKOWNIK JEST ŚWIADOMY I BEZWARUNKOWO ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE ADMINISTRACJA I/LUB JEJ PARTNERZY NIE PONOSI (NIE PONOSZĄ) ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, FAKTYCZNE, PRZYSZŁE STRATY, A TAKŻE STRATY, ZARZĄDZONE W POSTACI KARY, ORAZ STRATY, ZWIĄZANE Z UTRACONYM ZYSKIEM, W TYM STRATY, ZWIĄZANE Z UTRATĄ AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH, MOŻLIWOŚCI EKSPLOATACJI, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŻELI ADMINISTRACJA I/LUB JEJ PARTNERZY BYLI INFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWSTAJĄ ONE W WYNIKU NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY, CYWILNEGO NARUSZENIA PRAWA, NIEDBAŁOŚCI, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB Z INNYCH PRZYCZYN, I KTÓRE SĄ WYNIKIEM (I) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ/SERWISU; (II) KUPNA ZAMIENIAJĄCYCH TOWARÓW I USŁUG W WYNIKU NABYCIA LUB OTRZYMANIA TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG PRZEZ WITRYNĘ INTERNETOWĄ I/LUB SERWISY; (III) NIESANKCJONOWANEGO DOSTĘPU DO PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA WIADOMOŚCI LUB DANYCH LUB ICH ZMIANY; (IV) DEKLARACJI LUB POSTĘPOWANIA TRZECICH STRON NA WITRYNIE INTERNETOWEJ I/LUB W RAMACH SERWISÓW; ALBO (V) INNYCH INCYDENTÓW ALBO ZAGADNIEŃ, ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I/LUB SERWISAMI. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH OGÓLNY ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACJI I/LUB JEJ PARTNERÓW PRZED UŻYTKOWNIKIEM ODNOŚNIE WSZYSTKICH STRAT, SZKÓD LUB PODSTAW DLA POWÓDZTW NIE PRZEKRACZA 100 EURO).

14.2 W NIEKTÓRYCH JEDNOSTKACH ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNYCH WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ALBO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB NASTĘPNE STRATY JEST ZAKAZANE. DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE BYĆ STOSOWANE WOBEC UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST USATYSFAKCJONOWANY JAKIMKOLWIEK ASPEKTEM WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW ALBO NINIEJSZYCH WARUNKÓW OBSŁUGI, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM OCHRONY PRAWNEJ UŻYTKOWNIKA JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ I/LUB SERWISÓW.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Warunki obsługi i porozumień o udzieleniu określonych Serwisów wchodzą w życie od chwili ich przyjęcia. Warunki akceptacji Warunków obsługi lub porozumień o udzieleniu określonych Serwisów (ich przyjęcia) są podane w niniejszych Warunkach obsługi.

15.2 Administracja ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszych Warunkach obsługi lub w porozumienie o udzieleniu określonych Serwisów bez uprzedniego powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany, wprowadzone przez Administrację w niniejsze Warunki obsługi w trybie jednostronnym wchodzą w życie dniu, następnym po dniu publikacji takich zmian na Witrynie internetowej w sieci Internet/na stronach stosownych Serwisów. Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie sprawdzać Warunki obsługi i warunki porozumień o udzieleniu określonych Serwisów pod względem zmian. Niewykonanie przez Użytkownika działań dla zapoznania się z tymi dokumentami nie stanowią podstawy dla niewykonania im swoich obowiązków i nie usprawiedliwia nie wykonanie przez niego ograniczeń, przewidzianych przez niniejszy dokument i porozumienia o udzieleniu określonych Serwisów.

15.3 Nieważność jednego lub kilku zapisów niniejszego dokumentu i/lub porozumień o udzieleniu określonych Serwisów, uznana w ustalonym trybie lub na podstawie obowiązującej decyzji sądu, nie prowadzi do nieważności porozumień w ogóle. W przypadku uznania jednego lub kilku zapisów nieważnym (nieważnymi) w ustalonym trybie strony podejmują takie obowiązki, które w najlepszy sposób odpowiadają tym obowiązkom, które strony mieli na myśli w chwili zawarcia porozumienia i/lub wprowadzenia uzgodnionej zmiany do niego.

15.4 Warunki obsługi. Porozumienia o udzieleniu określonych Serwisów, a także wzajemne stosunki stron, powstające w związku z ich zawarciem, są regulowane przez prawo Anglii i Wellsa.

15.5 Wszelkie spory, powstające na podstawie niniejszego dokumentu, są rozstrzygane w drodze korespondencji i rozmów z zastosowaniem obowiązkowej przedsądowej (roszczeniowej) procedury uregulowania sporów. Jeżeli strony nie mogą osiągnąć porozumienia w drodze rozmów w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez jedną ze stron stosownego pisemnego żądania od drugie strony, strona zainteresowana przekazuje spór na rozpatrzenie sądu stosownego pod względem siedziby administracji witryny internetowej (przy tym wyłączona jest możliwość przekazania sprawy do jakiegokolwiek innego sądu).

15.6 W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z realizacją porozumienia, prosimy zwracać się do Administracji pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1082HN, Amsterdam, Królestwo Niderlandów.

Tylko wersja angielska tego dokumentu ma siłę prawną. Pozostałe wersje nadane są tylko dla wygody Państwa.

Wersja z dn. 15 lipca 2016