f
s
Dokumentacja prawna myGames NON-EU POLITYKA NIEUJAWNIENIA INFORMACJI OSOBISTEJ

NON-EU POLITYKA NIEUJAWNIENIA INFORMACJI OSOBISTEJ

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2017 roku

Wprowadzenie

Spółka „My.com B.V.” (dalej – Spółka) i jej spółki-córki przywiązują dużą wagę do poufności i ochrony informacji, którą użytkownicy końcowi przekazują, wchodząc na witrynę internetową www.my.com i korzystając z naszych on-line produktów i serwisów (które dalej razem nazywają się Witryna), a także informacji, którą otrzymujemy od Państwa w trakcie korzystania z naszej Witryny. W Polityce nieujawnienia informacji personalnej opisuje się, w jaki Sposób Spółka zbiera, udziela, chroni lub w inny sposób wykorzystuje informację, której udzielają użytkownicy końcowi.

Korzystając z naszej Witryny, całkowicie zgadzacie się z warunkami niniejszej Polityki nieujawnienia informacji osobistej i zobowiązujecie się ją przestrzegać; także bezwarunkowo zgadzacie się na udzielenie nam informacji zgodnie z Polityką nieujawnienia informacji osobistej.

Spółka pozostawia sobie prawo we własnym zakresie aktualizować Politykę nieujawnienia informacji osobistej w dowolnym momencie, umieszczając jej nową wersje w Witrynie. Dlatego Spółka zaleca regularnie sprawdzać i przeglądać Politykę nieujawnienia informacji osobistej, żebyście zawsze byli w należyty sposób poinformowani o niej i jej zmianach.

Jeżeli nie zgadzacie się z niniejszą Polityką nieujawnienia informacji osobistej lub z jej zmienioną wersją, prosimy nie korzystać z Witryny. Kontynuując używanie Witryny, automatycznie przyjmujecie aktualizowaną wersję Polityki nieujawnienia informacji osobistej.

Informacja, którą zbiera Spółka

Informacja, którą zbiera Spółka (dalej – „Informacja”), obejmuje informacje, które nie pozwalają Spółce bezpośrednio identyfikować jakiegokolwiek użytkownika jako osobę fizyczną („informacje nieosobiste”), a także informacje, które pozwalają identyfikować użytkownika końcowego jako osobę fizyczną („informacje osobiste”). Spółka może stosować narzędzia lub oprogramowanie analityczne, przekazywane przez strony trzecie, dla automatycznego zbioru i wykorzystania określonych informacji. Rodzaje nieosobistych informacji, które Spółka może zbierać i wykorzystywać, obejmuje w szczególności: (a) charakterystyki urządzeń, w tym, unikatowe identyfikatory urządzeń lub inne identyfikatory urządzeń; (b) informacje o platformie oprogramowania i sprzęt komputerowy; (c) dane geograficzne, w tym kod pocztowy, kod rejonu i miejscowość; (d) punkty i osiągnięcia w grach; (e) adresy poczty elektronicznej; (f) określoną informację o użytkownikach końcowych, która może pośrednio wskazywać na określoną osobę fizyczną, w tym informację o percepcji użytkownika; (g) typ systemu operacyjnego, który stosuje użytkownik końcowy; (h) informację o dostawcy Internetu użytkownika końcowego (IP-adres) (i)lub inne informacje, których mogą na podstawach rozsądnych może potrzebować Spółka dla ulepszenia Witryny. Jeżeli przechodzicie na Witryny przez linki, umieszczone na innych Witrynach, mogą być zbierane dane o URL takich „pośrednich” Witryn lub innych Witryn, na które przejdziecie następnie.

W analogiczny sposób wygląda sytuacja, kiedy użytkownicy udzielają Spółce informację, która może (ogólnie) identyfikować użytkownika, w tym pełne imię użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcia lub inne obrazy, płeć, datę itd. Przekazując dane osobowe, użytkownik zgadza się na to, że Spółka ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe celem analizy korzystania z usług Spółki, kierunki reklamy, opracowania serwisów, udzielenia wsparcia klienckiego i technicznego, kierunku powiadomienia itd. Spółka ma prawo wykorzystywać dane osobiste razem z nieosobistymi.

Spółka nie sprawdza prawdziwość i nie może sprawdzić jakiekolwiek dane osobowe użytkownika końcowego.

Spółka może otrzymywać Państwa Dane, które są przekazywane bezpośrednio dla nas, a także Państwa Dane, które my otrzymujemy w trakcie korzystania z naszej Witryny, w tym Dane, które mogą być dostępne dzięki platformie osób trzecich, on-line aplikacji oraz innych środków.

Przyczyny, z których Spółka zbiera informacje

Spółka wykorzystuje tę informację w sensie ogólnym dla wykonania analizy korzystania z Witryny. Także pomaga Spółce podnieść jakość on-line serwisów i produktów, zorganizować kastomizowaną wymianę danych i działalność reklamową.

Ujawnienie i przekazanie danych

Spółka ma prawo wykorzystywać zebrane Dane dla przeprowadzenia analizy korzystania z jej usług, udostępnienia materiałów reklamowych i udostępnienia serwisów i produktów, wdrożenia programów partnerskich. W tym celu Spółka ma prawo ujawniać Dane partnerom, które są związani zobowiązaniami umownymi w stosunku do Spółki i/lub które posiadają własne technologie obsługi i serwisy płatnicze. Dostawcy serwisów płatniczych mają prawo na przetworzenie Danych celem oferowania usług płatniczych każdy raz, kiedy robicie jakiekolwiek zakupy przez Witrynę. Między innymi spółka może przekazywać operacje związane z przetworzeniem informacji o sposobach uiszczania opłaty dostawcom systemów płątniczych, które spełniają wymagania Standardu bezpieczeństwa danych w dziedzinie kart płatniczych, w tym, ale nie tylko, niebankowej organizacji kredytowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością “Money.Mail.Ru”.

Potwierdzasz i zgadzasz się z tym, że stosując swoje metody analizy partnerzy Spółki mają prawo do wykorzystania zebranych Danych razem z danymi, które oni niezależnie otrzymali z innych serwisów lub produktów, związanych z Twoją działalnością. Spółka także może ujawniać Dane trzecim stronom w przypadkach, kiedy Spółka ma podstawy sądzić, że takie ujawnienie jest niezbędne dla likwidacji potencjalnej lub faktycznej szkody dla własności intelektualnej (jej spółek-córek), ingerencji do jej działalności, a także dla likwidacji potencjalnej lub faktycznej szkody dla użytkowników lub innych osób, którym może być wyrządzona (mogą być wyrządzone) szkody, uszczerbki lub straty, albo kiedy Spółka potwierdza, że takie ujawnienie jest potrzebne dla ochrony praw Spółki (jej spółek-córek), zapobiegając oszustwu i/lub realizacji żądań postępowania sądowego, rozporządzenia sądowego lub procesu sądowego, wszczętego przeciwko Spółki lub jej spółek-córek.

Spółka ma prawo ujawniać Dane w ramach procesu sądowego, na przykład, w związku z rozporządzeniem sądowym. Spółka ma prawo ujawniać Dane w odpowiedzi na żądanie organów ochrony porządku lub w przypadkach, kiedy, jej zdaniem, jest to konieczne celem dochodzenia, zapobiegania lub podjęcia środków odnośnie nielegalnej działalności, przewidywanego oszustwa, sytuacji, przewidujących zagrożenie dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia Warunków wykorzystania lub w innych sytuacjach, kiedy jest to niezbędne w ramach ustawodawstwa.

Spółka może przekazywać Dane o użytkownikach końcowych w przypadkach, kiedy Spółka lub jeden z jej oddziałów jest nabywany przez inną spółkę lub jest jej sprzedawany lub jest realizowane jego (jej) połączenie z inną spółkę.

Nastawy profilu użytkownika

Każdy użytkownik, który tworzy własny profil na Witrynie może używać nastawy swojego profilu, w tym, zmieniać wygląd wewnętrzy profilu, dodawać do profilu potrzebną informację, ograniczać dostęp stron trzecich do profilu. W ten sposób masz możliwość określić, kto może otrzymać dostęp do waszych Danych.

Środki bezpieczeństwa

Spółka i jej spółki-córki zapewniają ochronę Danych zgodnie z Polityką o nieujawnieniu informacji osobowej, na przykład, w drodze rezygnacji z wykorzystania informacji w jakichkolwiek celach, oprócz udzielenia swoich usług.

Chociaż Spółka podejmuje należne środki dla ochrony Danych przed niepożądanego ujawnienia, Spółka nie może gwarantować użytkownikowi tego, że gromadzone Dane nigdy nie będą ujawnione w jakikolwiek sposób, który jest sprzeczny z niniejszą Polityką nieujawnienia informacji osobowej, nawet jeżeli podejmowane przez nią środki bezpieczeństwa są nieskazitelne i nie mogą być naruszone.

Użytkownik potwierdza, że dane, które on ujawnia na forum, w blogach, czatach itd. stanowią informację ogólnodostępną i nie mogą być uznawane za prywatne, a ich ujawnieniu nie można zapobiec.

Pliki cookies i inna informacja techniczna

Spółka ma prawo wysłać pliki cookies na Twój komputer lub stosować analogiczne technologie celem rozszerzenia Twojego on-line-doświadczenia tak na Witrynie, jak i ogólnie w sieci Internet. Cookies – to pliki, które mogą identyfikować Ciebie jako unikatowego klienta i gdzie są przechowywane Twoje osobiste preferencje, a także informacja techniczna (łącznie z informacją o przejściach na bannerach i danymi o odwiedzaniu). Pliki cookies mogą być stałymi (tzn. mogą pozostawać one w Twoim komputerze dopóty dopóki nie usuniesz je) lub tymczasowymi (tzn. stosowane dopóty dopóki nie zamkniesz okno przeglądarki. Spółka także może stosować sygnały nawigacyjne, które pozwalają monitorować Twoje korzystanie z Internetu. Sygnały nawigacyjne stanowią krótkie łańcuchy kodów, które podtrzymują metodę umieszczenia obrazów graficznych na stronie internetowej celem przekazania danych, takich jak IP-adres (Protokół Internetowy) komputera, z którego nastąpiło pobranie strony, na której pojawia się sygnały nawigacyjne, URL (Unifikowany wskaźnik źródła) strony, gdzie pojawia się sygnał nawigacyjny, okres, w ciągu którego strona z sygnałem nawigacyjnym była oglądana, typ przeglądarki, która sczytała sygnały nawigacyjne, a także numer identyfikacyjny pliku cookie, który wcześniej był przekazany przez serwer do komputera. Same pliki cookies lub sygnały nawigacyjne nie zawierają i nie ujawniają jakąkolwiek informację, która może być identyfikowana. Jednak jeżeli zdecydujesz się udzielić personalnie identyfikowaną informację, taka informacja będzie „przywiązana” do plików cookies lub sygnałów nawigacyjnych. Przyjmując warunki niniejszej Polityki nieujawnienia informacji personalnej, udzielasz bezpośredniej zgody na wykorzystanie przez nas plików cookies i sygnałów nawigacyjnych w opisany w niniejszym dokumencie sposób. Możesz nastawić swoją przeglądarkę tak, aby ona nie przyjmowała wysłane przez Spółkę pliki cookies.

Zmiana i przechowywanie danych

Spółka przechowuje dane, zbiór których odbywa się zgodnie z Polityką nieujawnienia informacji osobowej przez okres, potrzebny do osiągnięcia celów, zapowiedzianych w Polityce nieujawnienia informacji osobowej za wyjątkiem przypadków, kiedy ustawodawstwo pozwala lub wymaga dłuższego przechowywania danych. Po zakończeniu okresu, jeżeli zgromadzone dane więcej nie są potrzebne do osiągnięcia celów, zapowiedzianych w Polityce nieujawnienia informacji osobowej, Spółka usuwa wszystkie te dane, którymi dysponuje.

W każdym przypadku użytkownik ma prawo usunąć dane osobowe na dwa sposoby, mianowicie:

  • usunąć samodzielnie, korzystając z dostępu do serwisu;
  • w drodze wysłania do Spółki zawiadomienia pisemnego ze wskazaniem zakresu informacji, dostatecznej dla identyfikacji użytkownika. Zawiadomienie zostanie rozpatrzone w najkrótsze terminy.

W przypadku zmiany lub usunięcia Danych Spółka ma prawo zachować niektóre dane celem uregulowania sporów, realizacji porozumień, zawartych przez Spółkę z użytkownikiem, a także celem realizacji wymagań i ograniczeń technicznych i prawniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Przetworzenie danych na poziomie międzynarodowym

Ponieważ Spółka prowadzi swoją działalność na szczeblu międzynarodowym. Ma ona prawo przechowywać i przetwarzać Twoje dane tak w granicach UE jak i jakimkolwiek innym kraju.

Prawo regulujące

Niniejsze porozumienie jest regulowane, interpretowane i realizowane zgodnie z ustawodawstwem Anglii i Wellsa nie uwzględniając zasad prawa kolizyjnego.

Nasze dane kontaktowe

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki nieujawnienia informacji osobowej i jej realizacji prosimy natychmiast skontaktować się ze Spółką mailem legal@corp.my.com lub pod adresem: Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Królestwo Niderlandów.

Tylko wersja angielska tego dokumentu ma siłę prawną. Pozostałe wersje nadane są tylko dla wygody Państwa.