f
s
Dokumentacja prawna myGames WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2018 r.

Warunki niniejszej Umowy (zwanej dalej «Umową» lub «Warunki płatności») regulująu stosunki między Państwem (dalej «Państwo» lub «Użytkownik») a «May.com BV» (dalej «May.com» lub «My») z siedzibą przy ulicy Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Niderlandy,1083HN dotyczące korzystania z zasobów Gier komputerowych «May.com» i związanych z nimi usług, w tym, między innymi, aplikacji mobilnych i firmowych stron internetowych «May.com», dotyczących odpowiednich gier.

Niniejszy dokument ustala ogólną procedurę i warunki udzielenia Użytkownikowi praw dostępu do Gier komputerowych i Dodatkowego zestawu funkcji, związanych z Grami komputerowymi, a również odpowiedniej Strony internetowej i/lub Usług «May.com».

Korzystanie przez Państwa z któregokolwiek wśród serwisów gier jest regulowane przez Ogólne warunki świadczenia usług, które można ściągnąć z http://legal.my.com/us/general/tos/ (dalej „Warunki ogólne»), Warunki korzystania, które można ściągnąć z https://legal.my.com/us/games/tou/ (dalej «Warunki korzystania»), zgodnie z Polityką poufności, które można ściągnąć z https://legal.my.com/us/games/privacy/ (dalej «Polityka poufności»), Układem licencyjnym użytkownika końcowego oraz niniejszymi Warunkami płatności, dotyczącymi poszczególnych Usług z zakresu gier (jeżeli są).

Należy zwrócić uwagę, że, w ramach Gry komputerowej mogą być świadczone usługi i stosowane oprogramowanie różnych partnerów «May.com», regulowane oddzielnymi Umowami «May.com» z tymi partnerami.

Warunki korzystania przez Państwo z usług w zakresie gier, przeznaczonych do urządzeń mobilnych wyświetlone na stronie «May.com» są zawarte w dokumentach, stanowiących odpowiednie załączniki do poszczególnych aplikacji, przechowywanych w sklepach. Opis określonych Usług z zakresu gier w sklepie aplikacji może zawierać odniesienia do niniejszych Warunków płatności, a również innych dokumentów «May.com», co wskazuje na to, że Usługi z zakresu gier są regulowane także przez te dokumenty.

Nazwy i definicje

Dodatkowy zakres czynności (AFS) oznacza dodatkowe opcje funkcjonalne (programowe) Gry komputerowej i związanych z nimi Usług, prawo na korzystanie z których которых może być udzielone Użytkownikowi po dokonaniu przedpłaty w odpowiedni z niniejszymi Warunkami płatności i/lub niektórymi innymi umowami, związanymi z tymi Usługami, które można odnaleźć na stronach internetowych, związanych z odpowiednimi rozdziałami Usług, a również innymi warunkami, wytyczonymi przez «May.com» według jego uznania.

Gra komputerowa oznacza dowolne oprogramowanie interaktywne nieodpłatne lub odpłatne w dowolnym języku, opracowane i ulokowane przez «May.com» i/lub jego Partnerów na jakiejkolwiek platformie (platformie bieżącej i przyszłej, w stosunku których Gra komputerowa została opracowana i wydana dla mobilnych PC, konsoli XBOX i Sony Play Station), w tym, między innymi, wszystkie jej dalsze serie, prequele, a również wszelkie aktualizacji i oraz inne zmiany w Grze komputerowe i do Gry Komputerowej. Aby uniknąć nieporozumień, pod Grą komputerową ma się na uwadze jedna i ta sama Gra komputerowa, która może mieć różne nazwy w różnych językach w różnych krajach.

Partner «May.com» to jest osoba fizyczna lub prawna, opracowująca lub zarządzająca Grą komputerową i/lub powiązaną z nią aplikacją. Stosunki między Użytkownikiem a określonym Partnerem «May.com», powstałe w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług Partnera «May.com», powinny być zgodne z warunkami, wymienionymi w oddzielnych układach między Użytkownikiem a Partnerem «May.com».

Konto prywatne – to jest całokształt danych, związanych z konkretnym Użytkownikiem. Każde Konto prywatne zawiera informację o imieniu Użytkownika i hasłu. Informacja o koncie prywatnym Użytkownika jest wyświetlana w sektorze prywatnym interfejsu Użytkownka strony internetowej odpowiedniej Gry komputerowej. Oprócz tego, wyświetlana będzie ilość waluty wirtualnej Gry komputerowej, naliczanej Użytkownikowi według kursu wewnętrznego Gry komputerowej.

Usługi to są każdego rodzaju usługi, związane z Grą komputerową, świadczone przez stronę internetową Gry komputerowej, dostęp do których jest udzielany za pośrednictwem Gry komputerowej, jej Strony internetowej, wersji mobilnej Strony internetowej Gry komputerowej oraz niektórych aplikacji lub stron internetowych Partnerów «May.com».

Użytkownik to jest osoba fizyczna, która korzysta z pewnej Gry komputerowej i/lub związanej z nią Usługi.

Strona internetowa oznacza oficjalną stronę internetową Gry komputerowej.

1. Jeżeli gra zawiera Dodatkowy Zestaw Funkcji (DZF) na prośbę Użytkownika, «May.com» powinien udzielić Użytkownikowi po dokonaniu przedpłaty DZF (jego właściwości i dostępność w ramach poszczególnej Gry komputerowej są określane przez «May.com» według jego własnej myśli), który pozwala nabywać dodatkowo specjalne poszerzone funkcje programowe Gry komputerowej i/lub nabywać pewne treści w Grze komputerowej. Prawo do korzystania z DZF nie stanowi obowiązkowego wstępnego warunku korzystania z Gry komputerowej i jest udzielany Użytkownikowi zgodnie z Warunkami niniejszej Umowy i konkretnymi układami, związanymi z pewnymi Grami komputerowymi.

2. Aby uzyskać prawo korzystania z DZF, Użytkownik powinien zapłacić na rzecz «May.com» kwotę, określoną w konkretnych prawach, wybranych przez Użytkownika w składzie DZF, związanych z odpowiednią Grą komputerową, i wyświetlanych na Koncie Użytkownika w charakterze waluty wirtualnej.

3. Jako właściciel Konta Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty, w tym odpowiednie podatki, i wszystkie akty kupna, dokonane przezeń lub przez kogokolwiek innego, kto korzysta z konta Użytkownika za jego pozwoleniem lub bez pozwolenia (jeśli istnieje), w tym członków rodziny lub przyjaciół.

4. Waluta wirtualna może być stosowana tylko w pewnej Grze komputerowej. Warunki wykorzystania Waluty wirtualnej w ramach konkretnej Gry komputerowej są przytoczone na odpowiednich wkładkach Strony internetowej i/lub w treści umów obowiązujących dla poszczególnych Usług.

5. Wartość korzystania z DZF może ulec zmianie z inicjatywy «May.com» w każdym czasie i według jego uznania po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników i/lub zgłoszeniu publicznym, umieszczonym na odpowiedniej Stronie internetowej lub w ramach Gry komputerowej na podstawie treści umów regulujących świadczenie pewnych Usług. Wartość wcześniej nabytego pakietu praw do korzystania z DZF nie powinna ulec zmianie.

6. Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z DZF, po dokonaniu faktycznym płatności z tytułu wybranej usługi, za który uważany jest czas wpłaty kwoty, określonej na mocy konkretnych warunków korzystania z DZF Gry komputerowej, wybranej przez Użytkownika, na Konto Użytkownika, założonego w Grze komputerowej (wyświetlanego jako Waluta wirtualna według kursu wewnętrznego Gry komputerowej), jeśli umowa dla konkretnej Gry komputerowej nie stanowi inaczej. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że od momentu udzielenia prawa do korzystania z DZF obowiązki «May.com» wobec Użytkownika uważane za spełnione, a środki, zdeponowane przez Użytkownika, nie podlegają zwrotowi (z wyjątkiem przypadków omówionych w ust. 25).

7. W celu dokonania zapłaty z tytułu praw korzystania z DZF Użytkownikowi będzie zaoferowano kilka sposobów płatności, warunki zastosowania każdego z nich podane są na Stronie internetowej.

8. Przy dokonaniu zapłaty za prawo korzystania z DZF Użytkownik powinien spełniać instrukcje i procedury odpowiedniego sposobu płatności, w tym reguły podania komunikatów i ilości krótkich informacji tekstowych (SMS), a również procedurę obowiązującą dla wpisania małych i wielkich liter, liczb i języka wpisu.

Prawo do korzystania DZF odpowiedniej Gry komputerowej będzie udzielone Użytkownikowi zgodnie z poniższymi instrukcjami i Warunkami płatności. «May.com» nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione z powodu niedotrzymania przez Użytkownika warunków płatności. We wszystkich sprawach, związanych z regułami i trybem korzystania z systemów płatniczych dla zasilania prywatnego Konta Użytkownika, należy ubiegać się do osób prawnych, które są operatorami tych systemów płatniczych. «May.com» nie ponosi obowiązku udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na pytani związane z regułami i trybem użytkowania takich  systemów płatniczych, i nie powinien zwracać Użytkownikowi kwoty, płacone tytułem nabycia praw do korzystania z DZF Gry komputerowej, jeśli takie płatności popełniono z naruszenie reguł ustalonych systemów płatniczych, w wyniku czego Użytkownik nie otrzymał pieniędzy.

9. «May.com» powinien udzielić Użytkownikowi możliwości otrzymania prawa korzystania z DZF w celu wykonania przez Użytkownika pewnych działań dynamicznych w Grze komputerowej.

10. Praw do korzystania z DZF będą udzielone Użytkownikowi jedynie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za ich nabycie, z wyjątkiem przypadków udzielenia takich praw w ramach promocji i/lub w stopniu ograniczonym. Pod tym względem do potwierdzenia płatności «May.com» ma prawo nie udzielenia praw korzystania z DZF lub udzielenia go w stopniu ograniczonym.

11. W razie usterki technicznej lub naruszenia pracy Gry komputerowej lub dowolnego jej elementu lub świadomych działań Użytkownika, w wyniku których uzyskał dostęp do DZF którejkolwiek Gry komputerowej, bez uzyskania prawa do korzystanie z DZF w trybie ustalonym, Użytkownik powinien zawiadomić o tym «May.com» i dokonać zapłaty na rzecz «May.com» cenę prawa korzystania z takiego DZF lub wyeliminować nieprawne skutki takiego korzystania z DZF. «May.com» ma prawo samodzielnie bez zawiadomienia Użytkownika wyeliminować takie następstwa.

12. Użytkownik powinien przechowywaćć dowód płatności z tytułu nabycia wszystkich praw korzystania z DZF w ciągu całego czasu użytkowania Gry komputerowej, na prośbę «May.com», przedstawiać takie dokumenty, a również informacje dotyczące okoliczności dokonania takiej płatności przez Użytkownika.

13. Użytkownik powinien uważnie śledzić stan swojego Konta.

14. Wyłączne prawo dystrybucji DZF należy «May.com», w związku z czym żadne oferty osób trzecich o udzieleniu praw do korzystania z DZF nie powinny być rozpatrywane przez Użytkownika w charakterze ofert, otrzymanych od «May.com».

15. Jeżeli «May.com» ustali, że Użytkownik uzyskał dostęp do DZF od osób trzecich, «May.com» ma prawo według własnego uznania zawiesić lub ograniczyć prawo korzystania z DZF, albo odebrać Użytkownikowi dostęp do Gry komputerowej. Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy DZF został uzyskany za pośrednictwem Partnerów «May.com».

16. Nabycie praw do korzystania z DZF nie uwalnia Użytkownika od przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu i podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do niniejszej Umowy i treści zawartych w niniejszej umowie. Aby uniknąć wątpliwości, w razie naruszeń, «May.com» ma prawo zupełnie lub częściowo odmówić Użytkownikowi dostępu do Gry komputerowej, korzystania z DZF, a również wykasować Konto. W tym przypadku wartość praw do korzystania z DZF, nabytych przez Użytkownika, nie będzie zwrócona przez «May.com».

17. Użytkownik gwarantuje i zapewnia, że nie będzie korzystać z proxy IP lub innych metod, aby zamaskować miejsce swojego pobytu, aby uniknąć ograniczeń geograficznych treści Gry komputerowej, nabyć Grę komputerową za cenę, nie odpowiedniej jej geografii, lub jakichkolwiek innych celów. Jeżeli Użytkownik popełnia takie czyny, «May.com» może zablokować dostęp Użytkownikowi do jego Konta bez uprzedniego zawiadomienia.

18. Użytkownik gwarantuje i zapewnia, że ma prawo korzystania z kwot, które wybrał dla dokonania płatności z tytułu korzystania z DZF, nie łamiąc prawa obowiązującego i i przepisów kraju, którego obywatelem jest Użytkownik, a również praw osób trzecich. «May.com» nie ponosi odpowiedzialności z powodu ewentualnych strat osób trzecich i/lub innych Użytkowników w wyniku wykorzystania przez Użytkownika środków płatniczych, które doń nie należą.

19. «May.com» nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezprawne działania Użytkownika, w trakcie dokonania płatności za prawo korzystania z DZF. «May.com» zastrzega sobie prawo w trybie jednostronnym zawiesić i/lub ograniczyć dostęp do Gry komputerowej, a również zawiesić lub umorzyć prawa na korzystanie z DZF, jeżeli istnieje podejrzenie o działaniach nieprawnych po stronie Użytkownika, które należy rozpoznać w trakcie odpowiedniego postępowania.

20. Jeżeli «May.com» ma podstawy do podejrzenia, że Użytkownik działa bezprawnie lub oszukuje przy dokonaniu płatności z tytułu korzystania z DZF, «May.com» ma prawo przekazać odpowiednią informację do organów ochrony prawa i ścigania karnego.

21. Szczegóły dokonania płatności przez Użytkownika z tytułu korzystania praw DZF z użyciem kart bankowych:

·       transakcje z kartami bankowymi powinien wykonywać ich właściciel lub osoba, upoważniona przez właściciela karty bankowej;

·       zezwolenie na dokonanie transakcji z udziałem kart bankowych wydaje bank. Jeżeli bank ma podstawy do wątpliwości, że transakcja ma charakter oszustwa, bank może odmówić wykonania transakcji. Oszustwa przy transakcjach z kartami bankowymi należą doczów karnych.

22. Aby uniknąć oszustwa przy dokonaniu płatności za pomocą kart bankowych, «May.com» może dokonać sprawdzenia płatności kartą bankową. Na prośbę «May.com» Użytkownik, będący posiadaczem karty, który dokonał takiej płatności, powinien przedstawić kopie dokumentów, żądanych przez «May.com» w celu potwierdzenia legalności transakcji z udziałem karty. W razie odmowy przedstawienia żądanych dokumentów przez Użytkownika w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności, lub w razie podejrzeń co do ich wiarygodności, «May.com» maże zawiesić udzielenie Użytkownikowi praw do korzystania z Gry komputerowej i DZF Gry do otrzymania opinii od śledztwa.

23. Aby uzyskać prawo do korzystania z odpłatnej Gry komputerowej, Użytkownik powinien uiścić na rzecz «May.com» cenę praw dostępu do odpowiedniej Gry komputerowej. Użytkownik będzie uważany za uprawnionego do korzystania z odpłatnej Gry komputerowej w tym momencie, gdy Użytkownik na adres e-mail otrzyma od «May.com», potwierdzenie otrzymania zapłaty, i jeżeli/to  jest możliwie, od momentu zaliczenia kwoty na Konto  Użytkownika. Jednak Użytkownik godzi się na to, że w razie otrzymania prawa do korzystania z Gry komputerowej w trybie promocyjnym przed sprzedażą dostępność Gry komputerowej będzie uzależniona od daty wydania Gry. W innych przypadkach, nie wyszczególnionych w tym ustępie, warunki płatności dla uzyskania praw do korzystania z pewnej Gry komputerowej są podporządkowane trybowi niniejszych Warunków płatności w części, gdzie to jest możliwie.

24. Wszelkie płatności, związane z korzystaniem przez Państwo z Gry komputerowej, zawierają odpowiednie podatki od korzystania lub sprzedaży pobierane od «May.com» i/lub jego Partnerów. Użytkownik zgłasza zgodę, że w razie oceny jakichkolwiek podatków w przyszłości «May.com» również będzie uprawniony do pobierania tych podatków od Państwa w razie przyszłych płatności.

25. WSZELKIE KOSZTY, PONIESIONE W ZWIĄZKU Z DODOLNĄ GRĄ KOMPUTEROWĄ, I  WSZELKIE ZAKUPY, DOKONANE W RAMACH TEGO, POWINNY BYĆ DOKONANE W TRYBIE PRZEDPŁATY I NIE BĘDĄ ZWRÓCONE W PEŁNI ANI CZĘŚCIOWO, NIEZALEŻNIE OD SPOSOBU PŁATNOŚCI, ZASTOSOWANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JAWNIE OMÓWIONYCH W NINIEJSZEYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI LUB W PRAWIE OBOWIĄZUJĄCYM.

OPRÓCZ TEGO, KOSZTY I NABYTKI NIE BĄDĄ ZWRÓCONE I WYRÓWNANE, W RAZIE JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z GRY KOMPUTEROWEJ (Z WYJĄTKIEM UŻYTKOWNIKÓW, ZAMIESZKAŁY W UNII EUOPEJSKIEJ, JAK PODANO W USTĘPIE PONIŻEJ).

JEŻELI JESTEĆCIE PAŃSTWO UŻYTKOWNIKIEM, ZAMIESZKUJĄCYM W UNII EUROPEJSKIEJ, MACIE PAŃSTWO PRAWO DO ODWRÓCENIA TRANSAKCJI CYFROWEJ BEZ PONIESIENIA JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW ANI PODANIA PRZYCZYN TAKIEGO ODWRÓCENIA W CIĄGU CZTERNASTU DNI OD DATY ODPOWIEDNIEGO NABYCIA LUB PRZED ROZPOCZĘCIEM SPEŁNIENIA PRZEZ «MAY.COM» JEGO OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA JAWNEJ WOLI I UZNANIEM UTRATY PRAWA DO ODWRÓCENIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z OKOLICZNOŚCI NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

ODPOWIEDNIO, UŻYTKOWNIK OTRZYMA INFORMACJĘ W TRAKCIE ROZWIĄZANIA UKŁADU, GDY ZACZNIE SIĘ SPEŁNIENIE NASZYCH OBOWIĄZKÓW, I PAŃSTWO OTRZYMACIE ZAPYTANIE O WYDANIE JAWNIE WYKAZANEJ ZGODY NA DOKONANIE OSTATECZNE KUPNA.

ABY UNIKNĄĆ WĄTPLIWOŚCI NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK NABYTEGO ELEMENTU GRY KOMPUTEROWEJ, UŻYTKOWNI UTRACI PRAWO DO ODWOŁANIA KUPNA I ZWROTU KWOT PIENIĘŻNYCH.

26. Niniejsze Warunki płatności są rozumiane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, bez względu na treść sprzecznych z nimi przepisów. Wszelkie spory wynikłe na tle, niniejszych Warunków płatności, podlegają obowiązkowemu uregulowaniu przez Strony w trybie przedsądowym,  a w razie nieosiągnięcia zgody w trybie uregulowania przedsądowego – w sądzie właściwym dla siedziby «May.com».

27. Nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszych Warunków płatności na mocy orzeczenia Sądu nie powoduje nieważności pozostałych niniejszych postanowień niniejszych Warunków płatności, które będą zachowywać w dalszym ciągu aktualność i moc prawną. W razie uznania jednego lub kilku postanowień Warunków za nieważne Strony zgodnie postanawiają jak najbardziej dokładnie dostosować się do ewentualnej treści tych Warunków.

28. Niniejsze Warunki płatności mogą zostać zmienione przez «May.com» bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie zmiany tych Warunków płatności, dokonane przez «May.com» w trybie jednostronnym nabywają moc wiążącą w dniu następującym po dacie ich publikacji na stronie internetowej http: //legal.My.com/us/games/tou/. Użytkownik wykazuje zgodę na to że śledzenie wszelkich zmian niniejszych Warunków płatności stanowi jego obowiązek. Jeżeli Państwo nie zapoznaliście się z tymi Warunkami płatności i/lub ze zmianą wersji tych Warunków, ten fakt nie stanowi podstawy do niespełnienia przez Państwo obowiązków lub niedostosowania się do żądań albo ograniczeń wytyczonych zgodnie z niniejszymi  Warunkami płatności.

29. W sprawach związanych ze spełnieniem Warunków płatności, prosimy o kontakt z «May.com» pod adresem: ulica Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Niderlandy,1083HN, lub e-mail: legal@corp.my.com.

Moc prawną powiada tylko wersja niniejszego dokumentu w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia niniejszego dokumentu na języki obce  są udzielane wyłącznie w celu ułatwienia rozumienia jego treści przez Państwo.

© My.com B.V. | 2018