f
s
Dokumentacja prawna myGames EU POLITYKA PRYWATNOŚCI GIER MOBILNYCH MY.COM

EU POLITYKA PRYWATNOŚCI GIER MOBILNYCH MY.COM

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2018 r.

1. Kim jesteśmy

1.1. Jesteśmy My.com B.V. z siedzibą pod adresem Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, Holandia.

1.2. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z  oferowanych przez My.com B.V. produktów i usług („Usługi”) i oraz udostępnianych Ci opcji w związku z wykorzystaniem przez nas Twoich danych osobowych (Polityka prywatności).

Z niniejszą Politykę prywatności należy zapoznać się równolegle i w uzupełnieniu do naszych Warunków umowy (na stronie https://legal.my.com) (Warunki umowy) i naszej Polityki plików cookie (dostępnej online na stronie https://legal.my.com/us/general/cookie).

W przypadku dowolnych sprzeczności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a Warunkami umowy, niniejsza Polityka prywatności będzie miała moc obowiązującą.

2. Niniejsza Polityka prywatności

2.1. Udostępniając Usługi, ufamy Ci na bazie rozsądku i w dobrej wierze, że:

(a) jesteś w pełni uprawniony do rejestracji i korzystania z Usług;

(b) podajesz nam zgodne z prawdą informacje o sobie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług;

(c) jesteś świadomy/a, że zamieszczając swoje dane osobowe, wyraźnie podajesz je do wiadomości publicznej, co oznacza, że owe informacje mogą stać się dostępne dla pozostałych użytkowników Witryny i internetu oraz zostać przez nich skopiowane i rozpowszechnione;

(d) jesteś świadomy/a, że niektóre rodzaje informacji, podane przez Ciebie pozostałym użytkownikom Usług, nie mogą zostać usunięte przez Ciebie lub nas;

(e) zapoznałeś/zapoznałaś się i akceptujesz niniejszą Politykę prywatności.

2.2. Nie sprawdzamy otrzymanych od Ciebie informacji o użytkowniku, chyba że jest to konieczne do wypełnienia przez nas naszych zobowiązań wobec Ciebie.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do użytkowników zamieszkałych w Unii Europejskiej. Jeśli nie jesteś użytkownikiem zamieszkałym w Unii Europejskiej, zapoznaj się z Polityką prywatności, obowiązującą w odpowiedniej jurysdykcji.

3. Informacje, które o Tobie zbieramy

3.1. Celem realizacji umowy pomiędzy Tobą a nami oraz umożliwienia Ci korzystania z Usług, będziemy ulepszać, rozwijać i rozszerzać o nowe funkcje nasze Usługi, jak również zwiększać funkcjonalność dostępnych Usług. Aby osiągnąć te cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi będziemy zbierać, przechowywać, łączyć, organizować, ekstrahować, porównywać, wykorzystywać i uzupełniać Twoje dane (co nazywamy dalej „przetwarzaniem”). Będziemy również otrzymywać i przekazywać te dane oraz nasze automatycznie przetwarzane analizy owych danych naszym filiom i partnerom, jak wyszczególniono w tabeli poniżej oraz w 4 punkcie niniejszej Polityki prywatności.

3.2. Kiedy korzystasz z naszych Usług, wyjaśniamy bardziej szczegółowo, dlaczego zbieramy i przetwarzamy informacje jak również przywołujemy poniżej podstawy prawne.

Gromadzone informacje

Cel

Podstawa prawna

1

Dane podawane przez Ciebie w celu rejestracji w Usługach, takie jak nazwa użytkownika

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Dane te wykorzystujemy w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Ciebie w ramach Usług (np. w przypadkach, gdy domagasz się przywrócenia konta).

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

2

W razie potrzeby kopię dokumentu tożsamości lub innego dokumentu z imieniem, nazwiskiem, zdjęcie, numer głównego dokumentu tożsamości Twojego lub Twojego przedstawiciela prawnego, dane dotyczące płatności i inne dodatkowe dane, które możesz nam przekazać, w tym za pośrednictwem naszego Działu Pomocy.
O ile uznamy to za uzasadnione, możemy podjąć dodatkowe kroki weryfikacyjne celem weryfikacji konta użytkownika.

Wykorzystujemy te dane w celu identyfikacji użytkownika, weryfikacji Twojego konta oraz zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw Twoich lub innych osób.
Informacje te wykorzystujemy na przykład w celu weryfikacji w przypadku utraty przez Ciebie danych uwierzytelniających, o ile chcesz uzyskać dostęp do swojego konta.

Uzasadnione interesy

3

Dodatkowe dane podajesz, edytując stronę swojego profilu w Usługach lub w ustawieniach, takich jak obraz awatara czy preferencje językowe.

Informacje te wykorzystujemy do świadczenia Ci naszych Usług oraz do zarządzania i administrowania Usługami.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

4

Dodatkowe dane, uzyskane podczas korzystania przez Ciebie z Usług, w tym informacje dotyczące urządzeń technicznych, interakcji technicznej z Usługami, takie jak adres IP, godz. rejestracji w Usługach, numery identyfikacyjne urządzeń, ustawienia kraju i języka, model używanego urządzenia i systemu operacyjnego, zainstalowane aplikacje, rodzaj przeglądarki, Twój dostawca Internetu i/lub operator sieci telefonicznej, rodzaj sieci, rozdzielczość ekranu, rozmiar pamięci RAM.

Wykorzystujemy Twoje dane do wewnętrznego wglądu w celu ciągłego ulepszania zawartości naszych Usług i stron internetowych, optymalizacji Twoich doznań, zrozumienia błędów, na jakie natknąłeś/natknęłaś się podczas korzystania z Usług, powiadamiania Cię o zmianach w Usługach oraz personalizacji korzystania z naszych Usług.

Możemy też wykorzystać owe informacje celem dopasowania i ulepszenia prezentowanych Użytkownikowi reklam oraz oceny ich skuteczności.

Uzasadnione interesy

5

Informacje te są przez Ciebie produkowane podczas korzystania z Usług (w tym informacje zamieszczane na forach i/lub czatach gier). W zależności od miejsca publikacji (czat lub forum) informacje te mogą być dostępne dla niektórych lub wszystkich użytkowników naszych Usług.

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.

Uzasadnione interesy, obejmujące między innymi przetwarzanie danych osobowych, które zostały wyraźnie podane do wiadomości publicznej
 
Realizacja naszej umowy

6

Informacje te są przez Ciebie produkowane podczas wysyłania zapytań do działu pomocy naszych Usług.

Informacje te wykorzystujemy w celu weryfikacji tożsamości użytkownika i odpowiedzi na Twoje zapytanie o pomoc.
Możemy również wykorzystać te dane w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej skutecznej usługi.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

7

Informacje te powstają wskutek zachowań Użytkownika podczas korzystania z Usług (w tym działania i osiągnięcia w grze, żetony). Informacje te mogą być dostępne dla pozostałych użytkowników naszych Usług  (np. w tablicach wyników).

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Możemy też wykorzystać owe informacje celem dopasowania i ulepszenia prezentowanych Użytkownikowi reklam oraz oceny ich skuteczności.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

8

Informacje te uzyskiwane są o Tobie wskutek działań innych użytkowników Usług (w szczególności informacje zamieszczane na czatach i forach przez innych użytkowników).

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.

Uzasadnione interesy

9

Informacje te są uzyskiwane wskutek korzystania przez Ciebie z funkcji płatności w Usługach (np. pierwsza i ostatnia czterocyfrowa część numeru karty wymagana do dopasowania tych danych do konta użytkownika).

Informacje te wykorzystujemy do zarządzania Usługami, w tym świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Możemy również wykorzystać te dane w celu rozpatrzenia wszelkich reklamacji w Twoim imieniu i zapewnienia Ci bardziej skutecznej usługi.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy

10

Dane zbierane za pośrednictwem stron trzecich, w tym Twoich serwisów społecznościowych, sklepów z aplikacjami, e-maili i  list znajomych, w przypadku połączenia Twojego konta społecznościowego (np. Facebook, Google, VK or Apple Game Center) z naszymi Usługami.

Informacje te są importowane do Twojego profilu. Informacje te wykorzystujemy do zarządzania usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika.
Informacje te wykorzystujemy do określonych funkcji społecznych naszych Usług, na przykład w celu pokazania Ci, którzy z Twoich znajomych grają w tę samą grę co Ty lub umożliwić Ci zamieszczenia swoich osiągnięć na stronie serwisu społecznościowego.
Informacje te wykorzystujemy również do przechowywania danych dotyczących korzystania z naszych Usług (takich jak postęp i osiągnięcia w grze) na różnych urządzeniach mobilnych Użytkownika, połączonych z tym samym kontem społecznościowym.

Uzasadnione interesy

Realizacja naszej umowy 

3.3. Nasze uzasadnione interesy obejmują (1) podtrzymywanie i zarządzanie Usługami; (2) świadczenie Usług na rzecz użytkownika; (3) ulepszanie zawartości Usług i stron internetowych; (4) przetwarzanie danych, które zostały wyraźnie podane do wiadomości publicznej przez Użytkownika; (5) zapewnienie adekwatnej ochrony Twojego konta; oraz (6) przestrzeganie wszelkich zobowiązań umownych, prawnych lub regulacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3.4. W ramach utrzymywania i zarządzania Usługami wykorzystujemy owe informacje do analizy aktywności użytkowników i zapobiegania naruszaniu zasad i warunków korzystania z Usług.

3.5. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane, jeśli wymagają tego organy ścigania lub regulacyjne, organ lub agencja lub w obronie lub dochodzeniu roszczeń prawnych.
Nie będziemy usuwać danych osobowych, jeśli są one istotne dla dochodzenia lub sporu.
Będą one przechowywane do czasu całkowitego rozwiązania tych kwestii i/lub w terminie wymaganym i/lub dopuszczalnym przez obowiązujące/odpowiednie przepisy prawne.

3.6. O ile nie życzysz sobie, abyśmy przetwarzali poufne i szczególne rodzaje danych na Twój temat (w tym dane dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego i orientacji seksualnej), zadbaj o to, aby nie zamieszczać tych informacji ani nie udostępniać ich podczas korzystania z Usług.
Po podaniu tych danych, będą one dostępne dla innych użytkowników Usług, i usunięcie ich stanie się dla nas trudne.

3.7. Należy pamiętać, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie lub nieprzekazania danych wymaganych do utrzymywania i zarządzania Usługami, możliwe, że nie będziesz mieć dostępu do Usług.

3.8. I ile zechcielibyśmy przetwarzać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu niż ten określony w niniejszej Polityce Prywatności, przed rozpoczęciem przetwarzania udostępnimy Ci szczegółowe informacje na ten temat.

4. Udostępnianie danych

4.1. W zależności od miejsca publikacji (czat lub forum) Twoja nazwa użytkownika i inne informacje te mogą być dostępne dla wszystkich użytkowników Usług. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Pamiętaj, że zamieszczając swoje dane osobowe, wyraźnie podajesz te informacje do wiadomości publicznej i mogą one stać się dostępne dla innych użytkowników Serwisu i sieci, zostać przez nich skopiowane i/lub rozpowszechnione. O ile prześlesz te dane innym użytkownikom, nie będziesz w stanie ich usunąć.

4.2. Możemy udostępniać Twoje dane MGL MY.COM (CYPRUS) LIMITED i pozostałym naszym filiom. Czasami może zaistnieć konieczność udostępnienia Twoich danych osobom trzecim celem świadczenia Tobie Usług lub zarządzania Usługami, na przykład w przypadku jeśli postanowisz udostępnić swoje dane platformom mediów społecznościowych.

4.3. Nasz system zarządzania reklamą i rekomendacji został zaprojektowany w taki sposób, aby informacje o użytkowniku nie były bezpośrednio udostępniane reklamodawcom zewnętrznym. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może kierować reklamy do grup użytkowników spełniających kryteria takie jak przedział wiekowy, płeć lub lokalizacja (kraj, miasto). Jeśli należysz do jednej z grup docelowych, otrzymasz reklamę lub rekomendację.

4.4. Reklamodawca lub twórca rekomendacji może również zdecydować się na przesłanie do naszego systemu lista identyfikatorów (nap. e-maili, numerów telefonów), abyśmy mogli sprawdzić (przy czym nie reklamodawca lub twórca rekomendacji), czy nie pojawili się pasujący użytkownicy. Będą mieli wgląd do liczby pasujących użytkowników, lecz nie samych użytkowników.

4.5. W przypadku Twojego udział w turniejach publicznych możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych organom podatkowym. Możemy również publikować dane użytkownika w ramach tabel wyników turnieju na naszej stronie lub stronach internetowych stron trzecich.

4.6. My.com B.V., inne firmy należące do Mail.ru Group lub wybrani partnerzy, wykorzystujący własne serwery, mogą za naszą zgodą pokazywać Ci reklamy.

5. Ustawienia prywatności

5.1. Usługi mogą zawierać linki do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę Twoich danych, jeśli skorzystasz z tych linków lub usług osób trzecich i powinieneś/powinnaś zapoznać się z oświadczeniem o ochronie danych owej trzeciej strony, która będzie Twoimi prywatnymi danymi zarządzać.

5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, które wskutek korzystania przez Ciebie z sieci lub Usług uzyskają dostęp do informacji o Użytkowniku zgodnie z wybranym przez Ciebie poziomem poufności.

5.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji, które ze względu na charakter Usług są dostępne dla każdego internauty. Prosimy o odpowiedzialne podejście do zakresu informacji zamieszczanych na Stronie.

6. Transfery międzynarodowe

6.1. Możemy przekazywać i przechowywać na naszych serwerach lub bazach danych niektóre Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Rosji. 

6.2. W krajach, do których przekazujemy Twoje dane, może nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak w Twojej jurysdykcji. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa cybernetycznego i/lub wprowadzamy standardowe klauzule umowne (np. klauzule wzorcowe, umowa o przetwarzaniu danych/uzupełnienie), aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

7. Okresy przechowywania danych

7.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane w zależności od podstawy prawnej, dla której dane te zostały uzyskane i/lub od tego, czy dodatkowe zobowiązania prawne/regulacyjne upoważniają nas do przechowywania Twoich danych osobowych przez okres, który jest wymagany i/lub dozwolony przez obowiązujące/odpowiednie prawo. 

7.2. Aby usunąć swoje konto i dane w naszych Usługach, należy skontaktować się z Działem pomocy (szczegółowe informacje zawiera punkt 10).

7.3. Możemy usunąć Twoje konto lub zamieszczone przez Ciebie informacje zgodnie z Warunkami umowy.

8. Twoje prawa

8.1. Masz następujące prawa, w określonych okolicznościach, w odniesieniu do swoich danych osobowych:
(a) Prawo do dostępu do swoich danych osobowych
(b) Prawo do sprostowania danych osobowych: możesz zażądać aktualizacji, zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile są one niekompletne, nieaktualne, nieprawidłowe, uzyskane niezgodnie z prawem lub są już bez znaczenia dla celów przetwarzania.
(c) Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.
(d) Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
(e) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
(f) Prawo do przeniesienia danych (w określonych okolicznościach)
(g) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.
(h) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

8.2. Masz również prawo do niezależnego usuwania danych osobowych z Twojego konta oraz do wprowadzania zmian i poprawek, pod warunkiem, że takie zmiany i poprawki zawierają aktualne i zgodne z prawdą informacje. Możesz również wyświetlić przegląd informacji, którymi dysponujemy na Twój temat.

8.3. Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Działem pomocy na stronie https://support.my.com/games/ lub wysłać zapytanie na adres: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Holandia. Postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od wpłynięcia zapytania. Zanim będziemy mogli podać Ci jakiekolwiek dane osobowe, będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość.

9. Środki bezpieczeństwa

9.1. Podejmujemy środki techniczne, organizacyjne i prawne, w tym, w stosownych przypadkach, szyfrowanie, w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowe przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, usunięciem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem.

10. Zmiany niniejszej Polityki

10.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać i/lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności. O ile w jakikolwiek sposób zmieni się ta Polityka prywatności, jej zaktualizowaną wersję opublikujemy na tej stronie. Poprzednie wersje Polityki prywatności będziemy przechowywać w naszym archiwum dokumentów. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu upewnienia się, czy jesteś na bieżąco z naszą polityką informacyjną oraz w celu zapoznawania się ze wszystkimi zmianami.

11. Kontakt z nami

11.1. Jeśli masz jakieś zapytania, prosimy o przesłanie ich do Działu pomocy na stronie https://support.my.com/games/ lub na adres: Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Holandia. Abyśmy mogli skutecznie zająć się Twoim zapytaniem, prosimy o zacytowanie niniejszej Polityki prywatności. Postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od wpłynięcia zapytania. 

11.2. Wszelka korespondencja otrzymywana przez nas od Ciebie (zapytania pisemne i elektroniczne) jest klasyfikowana jako informacja o ograniczonym dostępie i nie może być ujawniana bez Twojej pisemnej zgody. Dane osobowe i inne informacje o Tobie nie mogą być wykorzystywane bez Twojej zgody do celów innych niż odpowiedź na zapytanie, chyba że jest to wyraźnie przewidziane przez przepisy prawne.

11.3. Adres e-mail naszego inspektora ochrony danych to dpo@corp.my.com.

Jedynie angielska wersja niniejszego dokumentu ma skutek prawny. Wszelkie tłumaczenia niniejszego dokumentu na inne języki są wykonywane wyłącznie dla wygody użytkownika.